Άνετη επικράτηση Πλιάκου δείχνουν τα πρώτα στον Δήμο Ζίτσας