Άρτα: Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Μαΐου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 1. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου» στα πλαίσια της με κωδικό 55/2018 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος
 2. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 3. Υποβολή Πρότασης του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
 4. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
 5. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
 6. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΑΔΑΕ ορισμός νέου Προέδρου και Ανασυγκρότηση ΔΣ

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

 1. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
 2. Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»,
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά της αριθμ. 20/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
 4. Συμπλήρωση της αριθμ. 172/2018 Α.Δ.Σ. για την έκδοση κωδικών e-banking
 5. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταιων»
 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
 4. Αδυναμία σύνταξης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργαστηριακός έλεγχος κονιαμάτων δομής της λιθοδομής ξύλινων στοιχείων δαπέδων και ανάλυσης αποτελεσμάτων και προτάσεις του τρόπου αντιμετώπισης για το κτήριο του Ιστορικού Δημαρχείου»
 5. Διατύπωση γνώμης για τη διάλυση ή μη της σύμβασης του έργου «Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»
 7. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών»
 8. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 1. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018

  Εισηγητής : κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Αιτιολόγηση διαζευκτικής πρόβλεψης μεταξύ κατηγοριών εκπαίδευσης για την επιλογή προϊσταμένων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα το Δήμου μας
 2. Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2018
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Αρταίων. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ.
 4. Aδυναμία εκπόνησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Φιλαρμονικής από το Δήμο Αρταίων».
 5. Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Άρτας εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης