Έργα δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων χρηματοδοτεί το Ε.Π. «Ήπειρος 204-2020»

Έργα αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων για Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α. της Ηπείρου περιλαμβάνει η νέα πρόσκληση του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, που δημοσιεύτηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη.

 

Η πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας,  συνολικού προϋπολογισμού 5.916.000 ευρώ,  περιλαμβάνει τις δράσεις:

 

Κατασκευή, αντικατάσταση, βελτίωση και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, σε περιοχές εντός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05). Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05) περιγράφονται στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες κινδύνων πλημμυρών στην ειδική ιστοσελίδα floods.ypeka της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε στις 11/06/2018 και ολοκληρώνεται στις 10/09/2018. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.peproe.gr. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται επίσης στoν κ. Μανώλη Ματσάγκα, τηλέφωνο 2651 3 60522.