Έρευνα για τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών πάνω στην Κυκλική Οικονομία

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του συντονισμού και της υλοποίησης του έργου “CIRCLE-IN: Προώθηση επενδύσεων και πολιτικών κυκλικής οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας” που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020,
θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση σε θέματα κυκλικής οικονομίας η οποία θα είναι ανοιχτή σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
Η εκπαίδευση βασίζεται σε διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των υποψηφίων συμμετεχόντων.
Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση θα πρέπει να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο παρατίθεται στο ακόλουθο Link:

https://forms.gle/Ethf65FSopxpPXx1A

Ο χρόνος που απαιτείται για την απάντηση του ερωτηματολογίου είναι μόνο 5 λεπτά. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και που θα συνεισφέρει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο.