Έρχονται εκλογές στη Συνεταιστική Τράπεζα Ηπείρου

Το ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη του:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 15, 33 και 21 του καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το γεγονός ότι τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη ΓΣ, με θητεία 4ων ετών, η οποία αρχίζει από την παράδοση και παραλαβή από την απερχόμενη διοίκηση.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4340/2015, με τις οποίες τροποποιούνται οι …
σχετικές διατάξεις του ν. 1667/86.
3)Tην αρ. 99/18-12-2015 /θ. 2ο. απόφαση της ΓΣ, με την οποία, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων 14 και 15 του καταστατικού, χορηγήθηκε στο μέλος με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης- Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως, το δικαίωμα διορισμού τριών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του καταστατικού και του νόμου και της από 11-12-2015 συμφωνίας που υπεγράφη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και η οποία οριστικοποιήθηκε με την από 26-4-2016 σύμβαση συνέργειας και συνεργασίας.
4)Την από 9-9-2016 επιστολή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προς τον πρόεδρο του ΔΣ της τράπεζας και το αρ. 119/9-9-2016 πρακτικό του ΔΣ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, με το οποίο, αποφασίζει τον ορισμό τριών μελών στο ΔΣ της, εκ των οποίων, ένα πρόσωπο πλήρους απασχόλησης που όντως θα διευθύνει την τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014 και θα είναι εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση και δύο μέλη για το εννεαμελές ΔΣ, κατά την έννοια του εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4340/2015.
5)Το από 28-7-2016 πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και το από 18-8-2016 πρακτικό της ιδίας επιτροπής η οποία συνήλθε σε 2η επαναληπτική συνεδρίαση, με τα οποία η Επιτροπή, αποφάσισε την αποστολή προς την ΔΕΠΣ της ΤτΕ, καταλόγου τριών υποψηφίων υπευθύνων προσώπων που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα της τράπεζας κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014.
Το γεγονός ότι η αποστολή του σχετικού καταλόγου των υποψηφίων για τη θέση αυτή, πραγματοποιήθηκε εντός της προθεσμίας τουλάχιστον δύο μηνών πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με την παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του ν. 1667/86, όπως προστέθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 167 του ν. 4261/2014 και τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 33 του καταστατικού, οπότε η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τη θέση αυτή, έχει παρέλθει.
Προκηρύσσει Γενική Συνέλευση για την διεξαγωγή εκλογών, για την ανάδειξη: πέντε (5) τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και ενός (1) μέλους, ως προσώπου πλήρους απασχόλησης που όντως θα διευθύνει την τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014 και θα είναι εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση, με τετραετή θητεία, καθώς και των αναπληρωματικών των παραπάνω μελών.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στον χώρο του ξενοδοχείου DU LAC.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική και οριστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο χώρο του ξενοδοχείου DU LAC.
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, οι εκλογές, θα διεξαχθούν στις 16-10-2016 ημέρα Κυριακή και από ώρα 08.00 έως 19.00.
Για τα μέλη που διαμένουν στο νομό Ιωαννίνων η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο χώρο του κέντρου ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ.
Για τα μέλη που διαμένουν στους νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, για τους κατοίκους της ΝΕ Άρτας, στο κατάστημα Άρτας, για τους κατοίκους της ΝΕ Πρέβεζας, στο κατάστημα Πρέβεζας και για τους κατοίκους της ΝΕ Θεσπρωτίας στο κατάστημα Ηγουμενίτσας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Απολογισμός ΔΣ.
4. Διεξαγωγή εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.