Αιτήσεις για την ετήσια επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων από το Δήμο Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός του Δήμου να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2018, μέχρι τις 20 Απριλίου 2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώσει ο Δήμος Αρταίων, όπως για παράδειγμα: Εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Αποκρεών (Συμμετοχή στην Καρναβαλική παρέλαση, Κούλουμα κτλ), για την Απελευθέρωση της Άρτας, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων,  για την αναβίωση τοπικών παραδοσιακών εθίμων, εκδηλώσεις που  αναδεικνύουν και προάγουν τον πολιτισμό της περιοχής, ενώ για τους αθλητικούς συλλόγους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις τις οποίες θα διοργανώσει ο Δήμος Αρταίων.

Για την ετήσια εφάπαξ επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων  θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του Συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια:
 • οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις για τις οποίες αιτείται την επιχορήγηση και
 • η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών (η οποία θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της απόφασης επιχορήγησης).
 • Στην αίτηση είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail).

Με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες αιτείται η επιχορήγηση και οι οποίες δε θα καλύπτονται εξολοκλήρου από την επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι δηλ. το ποσό των εσόδων να είναι ίσο με αυτό των εξόδων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ότι οποιοδήποτε πλεονάζον ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό του Συλλόγου.

 

 1. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος. (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959, άρθρο 41 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
 2. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρονται οι αντίστοιχες προηγούμενες αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
 3. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρονται οι αντίστοιχες προηγούμενες αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
 4. Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν  υποβληθεί και παραληφθεί  από  την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  (Πλατεία  Εθνικής Αντίστασης) και την  Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Περιφ. Οδό & Δημητρίου), φορείς από τους οποίους εποπτεύονται οι Σύλλογοι και τα Σωματεία (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ’ αριθ. 14 του ν. 3852/20010 (ΦΕΚ Α’):
 • Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος
 • Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.)
 • Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
 1. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
 2. Το έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2017 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με ημερομηνία έως 28/02/2018, για όσους συλλόγους και σωματεία  έλαβαν ετήσιο ποσό συνολικών επιχορηγήσεων κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.

 

Μετά τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η απόφαση Δ.Σ. με την οποία επιχορηγείται ο Σύλλογος και θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης.
 • Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
 • Γραμμάτιο είσπραξης για το ποσό της επιχορήγησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η 20η Απριλίου είναι καταληκτική ημερομηνία για όσους Συλλόγους θέλουν να υποβληθεί η αίτησή τους έγκαιρα προκειμένου να εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Απριλίου. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεδριάσεις όπου θα προταθεί επιχορήγηση Συλλόγων, ωστόσο θα πρέπει να τηρείται πάντα η απαραίτητη προϋπόθεση οι εκδηλώσεις και η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών να είναι μεταγενέστερες της απόφασης επιχορήγησης.

Επιπλέον, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και υπογεγραμμένα όπου αυτό χρειάζεται, από το αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο Όργανο του Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αιτήσεις οι οποίες δε θα έχουν συνημμένο ένα ή περισσότερα από τα αιτούμενα δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Τέλος, στις αφίσες και προσκλήσεις που θα εκτυπωθούν για τις εκδηλώσεις για τις οποίες θα ζητηθεί η επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων θα πρέπει να φέρεται σε ευδιάκριτο σημείο ο λογότυπος του Δήμου Αρταίων, ενώ θα πρέπει να δοθεί κι ένα αντίτυπο στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.