Αλ. Παπαδόπουλος: Θεωρώ σίγουρο το τέταρτο μνημόνιο εαν συνεχίσουμε έτσι

Ðáñïõóßáóç ôçò íÝáò ðïëéôéêÞò êßíçóç "ÄçìïêñáôéêÞ Åõèýíç" áðü ôïí áíåîÜñôçôï âïõëåõôÞ ×Üñç Èåï÷Üñçò ôçí äåõôÝñá 11 Éïõëßïõ 2016, óôï ºäñõìá Ìé÷Üëçò ÊáêïãéÜííçò, ðáñïõóßá ôïõ ðñþçí õðïõñãïý ÁëÝêïõ Ðáðáäüðïõëïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Την βεβαιότητα του πως θα υπάρξει τέταρτο Μνημόνιο, εφόσον η χώρα συνεχίσει να ακολουθεί τη σημερινή της πορεία, εξέφρασε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο ηπειρώτης πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος. 

«Αν δεν επανακτηθεί η αξιοπιστία της χώρας, όχι μόνο σε τέταρτο, αλλά και σε πέμπτο και έκτο μνημόνιο» σημείωσε. Ο κ. Παπαδόπουλος επέκρινε την κυβέρνηση επισημαίνοντας πως δεν έχει αντιληφθεί το βάρος της ευθύνης και πως διακατέχεται από παμπάλαιες αντιλήψεις.

«Η κυβέρνηση κινείται με επικοινωνιακούς και αντιθεσμικές λειτουργίες και για αυτό δεν πιστεύω πως θα φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα», κατέληξε.