Αναδρομικό «μαχαίρι» σε συντάξεις πάνω από 2.000 ευρώ

Έρχονται νέες περικοπές για περίπου 10.000 συνταξιούχους – Από το συνολικό ποσό δεν εξαιρούνται επιδόματα τέκνων, συζύγου, εξωιδρυματικό και απόλυτης αναπηρίας AdTech Ad Εγκύκλιο που ενεργοποιεί τον «κόφτη» για τις υψηλές ατομικές συντάξεις, έως 2.000 ευρώ μικτά και για άθροισμα συντάξεις έως 3.000 ευρώ μικτά, δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας.
Μια εγκύκλιος όμως που στο παραπάνω όριο των 2.000 ευρώ συμπεριλαμβάνει, εκτός από το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας σύνταξης και μια σειρά από προσαυξήσεις. Αυτές μπορεί να είναι, όπως ορίζεται ρητά το επίδομα τέκνων, το επίδομα συζύγου, αλλά και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το εξωιδρυματικό επίδομα, η ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ, η προσαύξηση των μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, αφού πρώτα αφαιρεθούν τυχόν μειώσεις – κρατήσεις, σύμφωνα με παλαιότερες διατάξεις νόμων.
Ανάλογη διαδικασία ισχύει και για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού ατομικών επικουρικών συντάξεων. Από το μέτρο αυτό, εκτιμάται ότι επηρεάζονται έως 7.000 συνταξιούχοι, που ανέρχονται στους 10.000, αν προστεθούν και όσοι λαμβάνουν κάποιο από τα παραπάνω επιδόματα. Τονίζεται ότι το πλαφόν των 2.000 ευρώ θα ισχύει έως 31.12.2018. Άρα έως την παραπάνω ημερομηνία το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. Στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, τονίζεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρόπουλος, υπάγονται οι καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/5/2016 κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 1.1.2017 θα χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ. Επισημαίνεται ότι, επί του ποσού των 2.000 ευρώ, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό.
Επίσης, το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000 ευρώ των κρατήσεων της ΕΑΣ υπέρ ΑΚΑΓΕ. Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. Παράδειγμα Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη, ανέρχεται σε 2.465,67 ευρώ (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.913,24 ευρώ ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό αυτής της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 ευρώ. Στο ποσό των 2.000 € εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000=120 ευρώ), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000-120)*6%=112,80 ευρώ]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2000-120-112,80 = 1767,20 ευρώ (μικρότερο των 1.913,24 ευρώ). Σε συνταξιούχο που πριν από την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη, ανέρχεται σε 2.015,80 ευρώ ( της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.644,06 ευρώ), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την εφαρμογή του μέτρου (1.767,20 ευρώ) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν την εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 ευρώ).
Συνεπώς, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλ. 1.644,06 ευρώ.

Τι ισχύει για δύο ή περισσότερες συντάξεις Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ), αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις: – ν. 3863/2010 (άρθρο 38) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 -ν. 3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 11, 12 και 13) – ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1,2, 3 και 4), – ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1 και 2-5) – ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499,Β) – ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1) – ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ.α) – των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων, δηλαδή 3.000 ευρώ, που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα). Παράδειγμα Έστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 ευρώ (1.767,20 ευρώ + 1.350 ευρώ). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000 ευρώ) κατά 117,20 ευρώ. Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2 ευρώ σε αυτές. Έτσι η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44 ευρώ και η δεύτερη κατά 50,76 ευρώ. Η εγκύκλιος επισημαίνει ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016, άρα εφαρμόζονται με αναδρομική ισχύ. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι η παρακράτηση θα γίνει σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί.

www.dikaiologitika.gr