Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από το 2016 είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Ηπείρου. Η παρακολούθηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας2006/7/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 8600/416/Ε103/2009(ΦΕΚ356/Β/26-02-2009) με σκοπό την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για την κολυμβητική περίοδο έτους 2024 παρακολουθούνται τριάντα επτά (37) ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχουν προσδιοριστεί με την υπ’ αριθμ. 16920/8-4-2024 Απόφαση Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης (ΑΔΑ: 9Ξ6ΦΟΡ1Γ-ΛΕΡ), με συγκεκριμένη συχνότητα μεθόδους και κανόνες και σε σημεία δειγματοληψίας καθορισμένα / ανάλογα κωδικοποιημένα.

Το έτος 2024 θα πραγματοποιηθεί νέα αναθεώρηση του δικτύου των ακτών με εφαρμογή στις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2025 και 2026 (σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ.190856/01-08-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) εγκύκλιου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων). Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να καταθέτει αίτημα ένταξης ή απένταξης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με τεκμηριωμένη πρόταση στον Δήμο στον οποίο υπάγεται η ακτή. Επισημαίνεται ότι για την τεκμηρίωση αιτήματος ένταξης ή απένταξης ακτής απαιτείται να επισυναφθούν φωτογραφίες της ακτής, οι οποίες θα έχουν ληφθεί κατά τους μήνες αιχμής της κολυμβητικής περιόδου. Τα τυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης ακτής στο δίκτυο παρακολούθησης ή απένταξης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας

https://www.apdhp-dm.gov.gr/anakoinoseis-ydata.html και στη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου .

Επιπλέον, σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής-διόρθωσης ονομασίας ακτής που ήδη έχει ενταχθεί στο δίκτυο παρακολούθησης, κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να καταθέτει διακριτό σχετικό αίτημα στο Δήμο που υπάγεται η ακτή, στο οποίο να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της ακτής (κωδικός ακτής ELBW, ονομασία ακτής) όπως ισχύουν σήμερα (ΑΔΑ:9Ξ6ΦΟΡ1Γ-ΛΕΡ), η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα αλλαγής – διόρθωσης της υπάρχουσας ονομασίας (ενδεικτικά εμφανώς λανθασμένο τοπωνύμιο ή τοπωνύμιο που αντιστοιχεί σε άλλη περιοχή) και η νέα ονομασία ακτής που αιτείται.

Τα ανωτέρω αιτήματα μπορούν να κατατεθούν στον αρμόδιο Δήμο το αργότερο μέχρι την 11 Σεπτεμβρίου 2024.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της κολυμβητικής περιόδου των ετών από το 2016 έως σήμερα είναι διαθέσιμα στη διαδρομή https://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata-epirus.html και στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr.