Ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ -Γλυτώνουν τα αγροτεμάχια

Ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ 2015/2376 και άλλες διατάξεις». Σημαντική παράμετρος είναι ότι αναστέλλεται για δύο ακόμη χρόνια, για το 2017 και το 2018, η εφαρμογή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια.  Η νέα αναστολή, όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, κρίθηκε απαραίτητη «προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους φορολογούμενους να ελέγξουν τους δασικούς χάρτες και να προβούν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες τροποποιήσεις».

Συγκεκριμένα, για το φόρο ακινήτων στο ν/σ αναφέρονται τα εξής:

Τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη φορολόγηση ακινήτων στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Παύει, να είναι υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α ο σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία. Παραμένει, ωστόσο, η υποχρέωση αυτού για υποβολή της δήλωσης ακινήτων για λογαριασμό όμως του πτωχού, (σήμερα, η υποχρέωση αυτή υφίσταται για λογαριασμό του συνδίκου πτώχευσης).

β. Δεν συνυπολογίζεται και για τα έτη 2017 και 2018 (ίσχυε ειδικά για το έτος 2016) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματική ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

γ. Προβλέπεται ότι, το σχετικό πιστοποιητικό που αφορά ακίνητο πτωχού, χορηγείται στον σύνδικο, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φ.Α.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τους εν λόγω φόρους για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

δ. Χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή/και Φ.Α.Π. εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, από το συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών.

ε. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από 1-1-2017.    (άρθρο 13)

  1. Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της απαλλαγής από το φόρο για την αιτία θανάτου απόκτηση πρώτης κατοικίας συμπεριλαμβάνοντας: τους υπηκόους των χωρών του Ε.Ο.Χ το σύνολο των Ελλήνων και πολιτών των κρατών – μελών της Ε.Ε. ανεξάρτητα αν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή μη. (άρθρο 14)

Ακόμη, το νομοσχέδιο προβλέπει:

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, το οποίο αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ενσωματώνονται στην εσωτερική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

–    Προστίθενται οι όροι της «εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης» και της «εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης», για την υλοποίηση του σκοπού των διατάξεων της Οδηγίας.

–    Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής και ορίζονται οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

–    Προβλέπεται η δημιουργία από την Επιτροπή ενός κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη, το οποίο αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και στο οποίο καταγράφονται οι κοινοποιούμενες πληροφορίες, κ.λπ.    (άρθρα 1-6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ι.α. Τροποποιείται το άρθρο 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), ως προς τις πράξεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών και προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης, τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης,

β. Τροποποιείται, επίσης, το άρθρο 35 του ανωτέρω Κώδικα, ως προς τον υπόχρεο απόδοσης του Φ.Π.Α στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων.    (άρθρο 7)

  1. Αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των κατασχεμένων χερσαίων, εναέριων και πλωτών μεταφορικών μέσων εμπορευματοκιβωτίων, μηχανημάτων έργου κ.λπ. λόγω διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στην οικεία Λιμενική Αρχή να διορίσει ειδικό μεσεγγυούχο για τη φύλαξη κατασχεθέντων πλωτών μέσων αξίας αποκλειστικά και μόνο άνω των 6 χιλ. € (στο υφιστάμενο καθεστώς δεν υφίσταται όριο στην αξία των κατασχεθέντων πλωτών μέσων για το διορισμό ειδικού μεσεγγυούχου).

β. Μειώνεται το χρονικό διάστημα φύλαξης των κατασχεθέντων πλωτών μέσων μετά την παρέλευση του οποίου δύναται να εκποιηθούν ή διατεθούν.

γ. Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία καταστροφής και διάθεσης πλωτών μέσων σε κακή κατάσταση και άνευ εμπορικής αξίας.

δ. Καταργείται το δικαίωμα της παραχώρησης κατά χρήση των κατασχεθέντων κ.λπ. ε. Επανακαθορίζεται ο τρόπος:

–    υπολογισμού της αποζημίωσης των ιδιοκτητών των κατασχεθέντων ειδών σε περίπτωση δικαίωσής τους μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εφόσον τα κατασχεθέντα είδη έχουν εκποιηθεί ή διατεθεί.

–    διάθεσης κλεμμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργων, τα οποία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουν παραληφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, στην Ελληνική Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις. (άρθρα 8-9 και 27-28)

  1. Ρυθμίζονται φορολογικά θέματα της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και των άμεσων θυγατρικών της [Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών Α.Ε. (Ε.ΔΗ.Σ. Α.Ε.)]. Ειδικότερα:

α. Οι άμεσες θυγατρικές της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», οι οποίες υπάγονταν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 82 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (περί φορολογικού πιστοποιητικού), θεωρείται ότι έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αντίστοιχες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη κατά τα οποία ενέπιπταν στις προαναφερόμενες διατάξεις, εφόσον στα ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν, δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις στα ως άνω φορολογικά πιστοποιητικά, ο φορολογικός έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παραβάσεις αυτές, β. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., εφόσον έχει αποδώσει απευθείας στο λογαριασμό του μοναδικού της μετόχου τα οφειλόμενα μερίσματα, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σχετικές φορολογικές της υποχρεώσεις, μη εφαρμοζομένων των άρθρων 8 και 10 του ν.δ. 1195/1942 και του άρθρου 18 του ν. 3943/2011 (περί απόδοσης ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου), καθώς και κάθε άλλης διάταξης περί προσθέτων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν οφειλόμενα μερίσματα, εφόσον καταβληθούν απευθείας στο λογαριασμό του μετόχου, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου. Τυχόν καταβληθέντες πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις δεν αναζητούνται.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις απορροφηθείσες από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. εταιρείες, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

γ. Οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 206 του ν.4389/2016 εφαρμόζονται και για κάθε δικαιοπραξία που καταρτίζεται (δυνάμει των άρθρων 201 του ν. 4389/2016 και του εισαγωγικού εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998) από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και τις άμεσες θυγατρικές της, εφόσον αυτές είναι υπόχρεες σε φόρο, εξαιρουμένων των Τ.Χ.Σ. και Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., δ. Από 1.1.2016, η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και απαλλάσσεται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). [Σημειώνεται ότι η απαλλαγή της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. από ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017 και μετά ισχύει ήδη.]

ε. Από 1.1.2017, απαλλάσσεται επίσης από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.   (άρθρο 10)

  1. α. Προβλέπεται ότι, οι νέοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύνανται να διορίζονται, κατόπιν προκηρύξεων που εκδίδονται μετά την δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη διορισμού τους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, λογίζονται και αμείβονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.

β. Με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης, οι ανωτέρω υπάλληλοι καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες αντίστοιχου κλάδου, κατηγορίας/ειδικότητας της Αρχής, με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης.    (άρθρο 11)

5.Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικά Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. ν. 4174/2013), στα εξής κατά βάση σημεία:

Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε να ορίζει με απόφασή του κατηγορίες φορολογούμενων, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και την διαδικασία υποβολής των εν λόγω πληροφοριών.

Προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων σχετικά με την έκδοση ή λήψη παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κ.λπ. και ορίζονται, κατά περίπτωση, οι αντίστοιχες κυρώσεις. (άρθρο 12)

Καθορίζεται και για τα έτη 2016-2019 ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής, για τις επιχειρήσεις του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως ισχύει, της ειδικής δήλωσης εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος.    (άρθρο 15)

Προστίθεται διάταξη στο άρθρο 13 του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.2238/1994) και προβλέπεται ότι, η πώληση ή η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας.

Η προαναφερόμενη διάταξη καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το προαναφερόμενο άρθρο. (άρθρο 16)

.α. Καταργείται, εφεξής, η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.

β. Τροποποιείται το άρθρο 16 του π.δ.965/1980 περί φορολογίας ζύθου στα εξής σημεία:

(i)    Επιτρέπεται, εφεξής, η συστέγαση και συλλειτουργία των ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 22.06.

(ii)    Καταργούνται οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα εργοστάσια ζυθοποιεία – βυνοποιεία αναφορικά με τους όρους εγκατάστασης τους. (άρθρο 17 και 18)

  1. α. Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις επί διατάξεων του ν. 4072/2012, προκειμένου αυτές να εναρμονιστούν με την Οδηγία 2010/45/EE.

β. Εξαιρείται το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) από τις διατάξεις:

του ν. 4270/2014 αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, (υποχρεούται σε υποβολή μόνο του ετήσιου προϋπολογισμού και των εντός του έτους αναπροσαρμογών του, της μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και των μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων). που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.    (άρθρα 19 και 20)

  1. Απλοποιείται η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) και, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η διενέργεια αυτής από ένα πρόσωπο, τον Ειδικό Εκκαθαριστή (αντί των δύο, Επόπτη και Εκκαθαριστή). (άρθρο 21)
  2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις, που καθορίζουν τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΛΕΣυΠ), και για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της εν λόγω Εταιρείας. (άρθρο 22)
  3. α.    Παραχωρείται η κυριότητα, άνευ ανταλλάγματος, των οριζόμενων δημόσιων ακινήτων στους Δήμους: Αγράφων του νομού Ευρυτανίας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του, Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του, Οιχαλίας του Νομού Μεσσηνίας (δύο ακίνητα) για εξυπηρέτηση πολιτιστικών σκοπών, Ιθάκης του Νομού Κεφαλληνίας για πολιτιστικούς σκοπούς – στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου, Νέστου του Νομού Καβάλας για πολιτιστικούς σκοπούς – στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Σπετσών του Νομού Αττικής για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού Σπετσών και του Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών, Ρόδου (συγκρότημα δέκα ακινήτων που αποτελούν τη «Ροδιακή Έπαυλη») για εξυπηρέτηση πολιτιστικών και κοινωφελών σκοπών, β. Παραχωρείται επίσης, άνευ ανταλλάγματος, στο Υπουργείο Εσωτερικών η κυριότητα του οριζόμενου δημόσιου ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αστυνομικού Τμήματος Μηλέων. γ. Η παραχώρηση της κυριότητας όλων των προαναφερόμενων ακινήτων αίρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρούνται. (άρθρα 23 – 25)

15.α. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, να παραχωρεί δωρεάν με απόφασή του, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, τις αίθουσες του Ζαππείου μεγάρου και εκτάσεων της Επιτροπής σε υπηρεσίες του Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, για την διεξαγωγή με δαπάνες τους, ιδιαίτερης εθνικής σημασίας εκδηλώσεις. Οι ανωτέρω δωρεάν παραχωρήσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ετησίως.

β. Η έναρξη ισχύς της ως άνω ρύθμισης ορίζεται για την 1-1-2017. (άρθρο 26)

aftodioikisi.gr