Αύριο η επιτροπή της Περιφέρειας

Την Τρίτη 05-03-2024 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή οδού Μονολίθι – Πλατανούσα – Δαφνωτή (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 800.000,00 € ΦΠΑ.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κατασκευή του υποέργου «Έργα προσαγωγής – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 837.702,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
3. Έγκριση του από 26-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 670.967,74 χωρίς Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του από 26-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α.
5. Έγκριση του από 27-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου – Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», προϋπολογισμού € 2.196.899,69 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036173877 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
6. Έγκριση του από 01-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7» προϋπολογισμού 2.196.564,33 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174072 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
7. Έγκριση του από 26-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρων και αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικού αντλιοστασίου (Ωρωπού) του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 50.220,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
8. Έγκριση του από 29-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης και επενδεδυμένων τάφρων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στα όρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 350.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
9. Έγκριση του από 22-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών για το Διοικητήριο Άρτας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
10. Έγκριση του από 01-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση εκπόνησης των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών και ΗΜ) με υποβολή προτάσεων και εκθέσεων ελέγχου τήρησης Κανονισμών και Προδιαγραφών της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-06-2024.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», αναδόχου Νικολάου Καλτσούνη, μέχρι την 03-09-2024.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Α’ και Β’ παιδικού σταθμού Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, μέχρι την 30-06-2024.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», αναδόχου «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-05-2024.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών Λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας, αναδόχου «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 31-05-2024.
16. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού προς Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου «TSAGOIL O.E.».
17. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΗΣ Ε.Δ.Ε.».
18. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
19. Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή, στο πλαίσιο κατασκευής του υποέργου «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του» του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 1.633.000,00 € με ΦΠΑ, ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200182 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
20. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοποθέτηση βραχοπλέγματος σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
21. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Ιερά Μονή Ροβέλιστας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας γεφυρών νομού Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης σύνδεσης Βαλανιδόραχης μέσω αναδασμού με τον κυκλικό κόμβο στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του οδικού ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση προσβάσεων προς Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Συρράκου λόγω καταπτώσεων», προϋπολογισμού € 59.300,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
26. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση σύμβασης κατά 14,91%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή-αποκατάσταση γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου», αναδόχου «Ζιώγος Γεώργιος και ΣΙΑ ΟΕ» και έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31-03-2024.
27. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκαταστάσεις στο επαρχιακό δίκτυο Λάκκας Σουλίου», αναδόχου «TSAGOIL O.E.».
28. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία βάθρων γέφυρας και διευθέτηση όμβριων επί του επαρχιακού δικτύου προς Πλατανιά», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.».
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βατότητας της 32ης επαρχιακής οδού στο τμήμα από διασταύρωση με 34η επαρχιακή οδό έως Μπουραζάνι», αναδόχου «Σ.& Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.». μέχρι την 30-12-2024.
30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-07-2024.
31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., μέχρι την 03-05 -2025.
32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φορέων γεφυρών και ανακατασκευή στηθαίων τεχνικών έργων επί της 3ης επαρχιακής οδού προς ‘’Τσίμοβο’’», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-06-2024.
33. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιστήριξη πρανών με μεταλλικό πλέγμα κατά μήκος τμημάτων του επαρχιακού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
34. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς σύνδεσης Κάτω Νεοχωρόπουλο – οδού Νιάρχου» προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας (ακύρωση της αριθμ. 38/2959/21-12-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2024 (προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των υδραυλικών εγκαταστάσεων).
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μεταφορά μεταλλικής γέφυρας μπέλεϋ από Σίνδο Θεσσαλονίκης στον Άραχθο ποταμό στη θέση Γέφυρα Πλάκας κλπ.».
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης και σύνδεσης οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στα όρια του Κρυφοβού με όμορα δημοτικά διαμερίσματα (παροχή υπηρεσιών)».
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων Ανηλίου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση τοποθέτηση μεταλλικών πλεγμάτων προστασίας πρανών σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και συντήρηση χωμάτινων ομβροδεξαμενών στα όρια της Μανολιάσας (παροχή υπηρεσιών)».
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και διάνοιξη τάφρων στις θέσεις ‘’Σκοπίτλερο’’ και ‘’Άγιος Γεώργιος’’ Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων για την επισκευή και αντικατάσταση γεφυρών στα όρια του Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων Λιγκιάδων (παροχή υπηρεσιών)».
44. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την ετήσια τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση των αναλυτών του Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.
45. Έγκριση του Πρακτικού ΙII/16-02-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της Τρίτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 161.601,27 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και τετράμηνης παράτασης για το χρονικό διάστημα από 08.01.2024 έως 31.12.2024) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων και σχεδιαστική αποτύπωση των υφιστάμενων μνημείων – κτηρίων «Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Άβελ», «Ιαματικά Λουτρά, Καβασίλων», «Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Διπόταμου», «Μονή Αγίων Αναργύρων, Κλειδωνιάς», «Κτήριο στον αύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας, Γαρδικίου», «Ι.Μ. της Παναγίας, Χρυσοβίτσας» για την σύνταξη μελετών συντήρησης – αποκατάστασής τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
47. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 27911/221/20-02-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου Κ01-Α των υπό ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια και τη μελέτη του έργου».
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2024, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατανομή πιστώσεων των κονδυλίων «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων» και «Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργου: Ισοπεδώσεις Ν. Ιωαννίνων».
50. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και της εταιρείας «KAFSIS BIOMΗXANIKH KAI ENEΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», με επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 38%.
51. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων αναδόχων Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
52. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 31679/734/27-02-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση αγώνων Πανηπειρωτικού Μαθητικού Σκακιστικού πρωταθλήματος, την 3η Μαρτίου 2024.
53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην Έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας «ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ», από το Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών.
54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση αγώνων πανελληνίου πρωταθλήματος εδαφοσφαίρισης (petang), στις 23-24/03/2024.
55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στις ενημερωτικές δραστηριότητες της οφθαλμολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για το Γλαύκωμα.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο «Ποσειδών Ιωαννίνων», Πανελληνίων Αγώνων Κολύμβησης, στις 23-24 Απριλίου 2024.
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
58. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «FOOD EXPO 2024» που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 09-11/03/2024.
59. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «PROWEIN 2024», που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 10-12/03/2024.
60. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.
61. Έγκριση μετάβασης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Άρτας Νικολάου Σπύρου και της Ειδικής Συμβούλου, Αρετής Στασινού, στη Βιέννη το διάστημα 12-18/03/2024, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «FERIENMESSE 2024» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του πανελληνίου συνεδρίου «Από τους Βικογιατρούς στη σύγχρονη θεραπεία», το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, στη Βίτσα Ζαγορίου.
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων μετά από κατολισθητικά φαινόμενα στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο από Βουλιάστα έως όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση προσβάσεων και συνδέσεων με την 4η επαρχιακή οδό (προμήθεια υλικών)».
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και σύνδεση τμημάτων του οικισμού Αμπελοχωρίου με το επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)».
67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ξύλευση δέντρων στον ποταμό Μετσοβίτικο μετά από κατολισθήσεις (παροχή υπηρεσιών)».
68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς (παροχή υπηρεσιών)».
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελετών αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού Κόνιτσας – Ελεύθερο – Δίστρατο (παροχή υπηρεσιών)».
70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης λίθινων προσβάσεων και τοίχων αντιστήριξης καθώς και καθαρισμός ρεμάτων στα όρια του Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου σύνδεσης Ανηλίου με όρια νομού για την ασφαλή μετάβαση υλοτόμων και περιηγητών (παροχή υπηρεσιών)».
72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδοστρώματος μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα για την εξυπηρέτηση κτηνοτρόφων και υλοτόμων στην Ράχη Ανηλίου έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
73. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 2.000.000,00 με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171927 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».
74. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2023», αναδόχου εταιρείας «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», μέχρι την 31-05-2024.
75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου ΔΚ Πέτα της Π.Ε Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον εκσυγχρονισμό των κύριων αρδευτικών διωρύγων πεδιάδας Άρτας (Δ3 ΤΟΕΒ Αράχθου & Δ5 ΤΟΕΒ Λούρου), της Π.Ε. Άρτας.
77. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
78. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη μίσθωση κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
79. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου «Ρηχό» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
80. Έγκριση του Πρακτικού Ι/02-02-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών – οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,15 € με Φ.Π.Α.
81. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του διεθνούς ανοικτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 192.434,90 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.
82. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024.
83. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2024.
84. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες κοπής δέντρων (παροχή υπηρεσιών) στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0899.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.
85. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.
86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων των μηχανημάτων έργου και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλων.
88. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 22 έως 25-02-2024, προκειμένου να παραβρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ) ως μέλος της, καθώς και στην εκδήλωση «Η Πίτα του Ηπειρώτη» της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
90. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
91. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», αναδόχου «Μάκης Α.Τ.Ε.Ε.».
92. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή -μόρφωση και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου «Κων/νου Κώστα Ε.Δ.Ε.».
93. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Κώστα Κων/νου.
94. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – αντιστηρίξεις – καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Ηλία Κατσιμπόκη.
95. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Κώστα.
96. Τροποποίηση της αριθμ. 37/2834/07-12-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2024.
97. Έγκριση των πρακτικών 1A/26-01-2024, 1B/12-02-2024 και 2/22-02-2024 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο κατασκευής κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», προϋπολογισμού 266.476,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)».
98. Έγκριση του Πρακτικού 5/26-02-2024 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν.4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής» προϋπολογισμού € 490.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
99. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Π.Ε. Πρέβεζας.
100. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024 για οφειλές παρελθόντων ετών και έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
101. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Νομού Πρέβεζας για το διάστημα 01/02/2024 έως 29/02/2024.
102. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, της 1ης πρόσκλησης οικονομικών προσφορών, για το σχολικό έτος 2023-2024.
103. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Πρέβεζα».
104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Φιλιππιάδα – Αποκριάτικη Παρέλαση 2024».
105. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας (συνδιοργάνωση εκδηλώσεων).