Αύριο η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας-Τα θέματα

Σας καλούμε την 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-08-2019 συνεδρίασης.
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες προστασίας παραποτάμου του Λούρου ποταμού στην περιοχή της Βουλιάστας».
3. Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Μέτσοβο – Διακλάδωση Μηλιάς – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Δίστρατο – Όρια Νομού» προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Αυλοτόπου», προϋπολογισμού 170.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
6. Έγκριση ΣΤ’ Τροποποίησης της κατανομής και αύξηση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000 και με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.
7. Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 23-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της επαρχιακής οδού Βερενίκης – Σαλονίκης», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11Χ0,08 για την σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUS TRAIL».
9. Έγκριση του από 23-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 22-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων επί της οδού προς Τ.Κ. Μολυβδοσκέπαστης», 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
11. Έγκριση του από 27-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 26-07-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πλωτών μετακινούμενων τμημάτων εξεδρών εκκίνησης σκαφών για τις ανάγκες του ΝΟΙ», 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι » προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
13. Έγκριση του από 22-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 22-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών μονάδων στο Βοτονόσι», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου από γέφυρα Πλάκας προς Πράμαντα (προμήθεια υλικών)».
15. Έγκριση του από 26-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 22-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης, τάφρων και οδοστρωσίας στην περιοχή του έργου ΣΜΑ Μετσόβου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
16. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-12-2019.
17. Έγκριση του από 23-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 08-08-2019 διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα της οδού πρόσβασης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Γ. Καραϊσκάκη», προεκτιμώμενης αξίας σύμβασης 25.741,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
18. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια 1344 (χιλίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων) πασσάλων μιας ίντσας για την σήμανση του μονοπατιού ΕPIRUS TRAIL».
19. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 30-09-2019.
20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τοίχων και διευθέτηση όμβριων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του πρώην δήμου Ανατολικού Ζαγορίου (προμήθεια υλικών)».
21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση δασικών δρόμων με την ανακατασκευή-βελτίωση του καταστρώματος για την αντιπυρική προστασία του δημόσιου δάσους Τ.Κ. Παλαιόπυργου Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α.
22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με Φ.Π.Α.
23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 41ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α
25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Θαλασσαιμίας, από τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας Ηπείρου στις 20-22/09/2019.
26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 13ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων στις 15 ως & 22/9/19.
27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της εθνικής οδού από Γέφυρα Καλογήρου έως Γέφυρα Άρτας» (παροχή υπηρεσιών)».
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα και των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών της Περιφέρειας Ηπείρου, στον τοπικό τύπο.
29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
30. Έγκριση του από 20-08-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ.
31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση πεδινού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 72.800,00 € με Φ.Π.Α.
33. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
34. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για την αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφική μονάδα στη θέση ”Γιαννίτσι” Παλαιοκάτουνου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4892/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/16-07-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΒΖ7Λ9-ΓΘΞ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
35. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για βελτίωση πρόσβασης στη θέση Λούροι Αθαμανίου του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3692/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
36. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων για δειγματοληπτική γεώτρηση στην περιοχή περαταριάς Μεσοπύργου Άρτας».
37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
39. Έγκριση δαπανών και δέσμευση πολυετών υποχρεώσεων για την προμήθεια λιπαντικών, υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ – ΚΕΤΕΚ (ΕΠΑΣ) Άρτας, ΒΝΣ Άρτας και ΕΚΑΒ) για τα έτη 2020 και 2021, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
40. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια λιπαντικών, υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τα έτη 2020 και 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
41. Έγκριση των αριθμ. Ι/07-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και ΙΙ/22-08-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της αριθ. πρωτ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 11-09-2019 έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) συνολικού ποσού 4.914.213,83 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
42. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ Άρτας Κούρτη Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, από 15-09-2019 έως και 20/09/2019, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ που διοργανώνεται από το ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ.
44. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Νικοπόλεως κατά μήκος της E.O. Ιωαννίνων-Πρέβεζας για την δημιουργία ζώνης πυρασφάλειας (παροχή υπηρεσιών)».
45. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
46. Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2019 – 2020, με χορήγηση επιδόματος.
47. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 06-05-2019, για επείγουσες εργασίες επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/134/06-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΡΦΥ7Λ9-ΥΗ0) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 16/1272/17-5-2019 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
48. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 22 και 25-07-2019, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού δρόμου από Δ.Δ. Σκιαδά έως Προφήτη Ηλία ΠΕ Πρέβεζας, β) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Πρέβεζας, γ) για άρση καταπτώσεων στην 5η επαρχιακή οδό στην περιοχή Αγιάς ΠΕ Πρέβεζας και δ) καθαρισμού ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή Αγιάς ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/195/22-7-2019 και Φ.301/199, 200 και 201/25-07-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και τις αριθμ. 24/1914/29-07-2019 και 25/2006/08-08-2019 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
49. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/204, 205 και 206/09-08-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 09-08-2019, για επείγουσες εργασίες: α) καθαρισμού ρεμάτων και γεφυριών στην περιοχή Παναγιάς ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, β) αποκατάστασης μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα του ανατολικού αναχώματος ποταμού Αχέροντα προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και γ) επέμβασης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω λειψυδρίας.
50. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ, σε μαθητές που μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κονταξή Σπυριδούλας, Γεωπόνου, για τη συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ με τίτλο: Επίσημος Έλεγχος στον τομέα του ελαιόλαδου, που θα πραγματοποιηθεί από 30/09 έως 04/10 2019 στη Θεσσαλονίκη.
52. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της αρ. 209/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
53. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την προστασία – αντιστήριξη πρανών και την διευθέτηση όμβριων στα όρια του δήμου Πρέβεζας».
54. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2019.
56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
57. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή και καθαρισμός από ξερά πλατάνια λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Λάβδανη-Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
58. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 130238/4189/27-08-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί αγοράς εδαφικής έκτασης εμβαδού 5.441,00/34.500 τμ εξ αδιαιρέτου τμήματος του υπ’ αριθμ. 165ε αγροτεμαχίου της οριστικής διανομής Ανατολής έτους 1930 δυνάμει της υπ’ αριθμ.67/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ιωαννιτών.