Αύριο η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας-Τα θέματα

Την Παρασκευή 07-02-2020, και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του από 27-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ.
2. Έγκριση του από 30-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αμπελιά», προϋπολογισμού € 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση του από 04-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ξερών πλατάνων και λοιπών δέντρων περιοχής Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης Βάρδα ποταμού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια-Παλιουράκι και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 29-04-2020.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα και σύνδεση αυτής με την επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 24-03-2020.
8. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/31-01-2020 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας της από 15-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ.
10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής», προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ (Ακύρωση της αριθμ. 31/2469/21-10-2019 απόφασης της Ο.Ε).
11. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 15379/1471/31-01-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)», λόγω μη συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
12. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισμού 420.000,00 € με ΦΠΑ.
13. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για άμεσες ανάγκες του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 09-06-2020.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβέλιστας», αναδόχου «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2020.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδών πτηνοτροφικών μονάδων στο Βοτονόσι», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 02-07-2020.
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Λίμνες Πηγών Αώου προς Γρεβενήτι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 09-07-2020.
18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 23ης επαρχιακής οδού (από Τύρια – Ζωτικό προς Παρδαλίτσα – Πετούσι – όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από Άρδοση προς Άγιο Νικόλαο (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης, στεγάνωσης και στήριξης κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου».
21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», αναδόχου ΛΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέχρι την 05-06-2020.
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες γεωτεχνικών ερευνών και παροχής τεχνικής βοήθειας αξιολόγησης αποτελεσμάτων σε προβληματικά εδάφη για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ιαματικών πηγών «Νέλλες» στην Κλειδωνιά του Δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση έργων της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 («Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας με Εγνατία Οδό», «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (θέση Λαψίστα)», «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας-Όρια Νομού», «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», «Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κακαβιάς», «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης», «Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», «Βελτίωση οδού Θεριακήσι – Δερβίζιανα – Όρια Νομού», «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», «Βελτίωση οδού Άγναντα – Καταρράκτης – Μικροσπηλιά – Ράμια – Κυψέλη – Βουργαρέλι».
25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2020.
26. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνταξη Κανονισμού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Μικρού Παπίγκου (παροχή υπηρεσιών)».
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο Ιερό Βήμα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μανασσή δήμου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Street Tennis στην Πρέβεζα, στις 12 Φεβρουαρίου 2020.
30. Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, μέλος της ομάδας εργασίας του έργου Adrion 5 Senses «Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, στο Μιλάνο της Ιταλίας στις 09-11 Φεβρουαρίου 2020, για τη συμμετοχή του στην τουριστική έκθεση «Β.Ι.Τ. 2020» και στην τεχνική συνάντηση του έργου που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου από την Περιφέρεια Ηπείρου «Αγαπάμε και φροντίζουμε τα ζώα συντροφιάς».
32. Έγκριση του Πρακτικού 03/30-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», προϋπολογισμού € 77.897,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας (Μεγάλη Βρύση-Αγία Κυριακή) της ΔΕ Αθαμανίας της ΠΕ Άρτας», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 29-04-2020.
36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», αναδόχου Γ.Ν&Θ.ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 06-05-2020.
37. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων», αναδόχου ΣΦΗΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, μέχρι την 16-06-2020.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στον επαρχιακό δρόμο Πλατανούσα-Άρτα και στον επαρχιακό δρόμο των Κεντρικών Τζουμέρκων προς Πράμαντα (παροχή υπηρεσιών)».
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση αρμών σε γέφυρα επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας για αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνδεση δικτύου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Ν. Σκουφά».
41. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παληομπούκα της Π.Ε. Άρτας.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
43. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε. Άρτας για την παράσταση δικαστικού εκπροσώπου για σύνταξη, κατάθεση, άσκηση, επίδοση πρόσθετων λόγων, συζήτηση προσφυγής και πρόσθετων λόγων, στην δικάσιμο της 10ης Μαρτίου 2020 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της προσφυγής ουσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που ελήφθη στην 35η-31.7.2017 Συνεδρίασή του.
44. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου (γραφείων) για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας.
45. Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2020.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις (Καρναβάλι Φιλιατών και 2ο Ορεινό Ποδηλατικό Αγώνα με την ονομασία «2ο WEST COAST XCO – MTB RACE 2020»).
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση και αποκατάσταση ρεμάτων στα όρια της Αγίας Κυριακής Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Νάση Βαρβάρας, υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, για πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2020.
50. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες Αναδασμού – τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» αναδόχου κ. Δημητρίου Παππά.
51. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.