Αύριο η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Την Παρασκευή 18-08-2023 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση του από 09-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διαπλάτυνσης με λωρίδα επιβράδυνσης για ασφαλή πρόσβαση σε παράπλευρο δρόμο επί της Ε.Ο Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

2. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

3. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διερεύνηση αξιοποίησης υδατικών πόρων και εντοπισμό θέσεων ταμιευτήρων στην ευρύτερη περιοχή Σκλίβανης – Πεστών (παροχή υπηρεσιών)».

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων ΕΟ Ιωαννίνων – Κοζάνης, Αεροδρόμιο, Μύτικα, Μαυρούδι, κάτω Μάρμαρα.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση άρση προϊόντων κατολίσθησης περιοχής Θεοδωριάνων (παροχή υπηρεσιών)».

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικών και κατολίσθησης επί της 41ης επαρχιακής οδού στη θέση “Πλάκα”», προϋπολογισμού 58.280,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της οδού προς Ιτέα – Πέτρα – Δεμάτι», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση και διαπλάτυνση οδικού δικτύου σύνδεσης Οξυάς», προϋπολογισμού 64.480,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και διασφάλιση ασφαλούς κίνησης πεζών από το επαρχιακό δίκτυο προς Καστρίτσα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση διαγραμμίσεων τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού (παροχή υπηρεσιών)».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Πλατανιάς (παροχή υπηρεσιών)».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων και απομάκρυνση φερτών υλικών στα όρια Βοτονοσίου (παροχή υπηρεσιών)».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία πρανών για την στήριξη οδικού δικτύου από την διάβρωση που προκαλεί ρέμα στην Μικρή Γότιστα (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για την προστασία κινουμένων οχημάτων στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια των Δ.Δ. Κρύας και Αρτοπούλας (προμήθεια υλικών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμβουλευτικές τοπογραφικές εργασίες και αποτύπωση για την βελτίωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου σύνδεσης με όρια Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 41Α Επαρχιακής Οδού από Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Σίτσαινα», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΝΤΡΑΣ ΕΔΕ», μέχρι την 31-12-2023.

17. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 129240/9224/10-08-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης αυτών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό (άνω των ορίων) διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια έντεκα (11) αναισθησιολογικών μηχανημάτων με μετρητή βάθους αναισθησίας (ΒΙS) και πληροφοριακό σύστημα δεδομένων αναισθησίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, για τις ανάγκες του «Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων», με αριθμό διακήρυξης οικ. 112246/7931/11.07.2023 και Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 197847/2023».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ιωαννίνων, ανοιχτής δωρεάν πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 29 Αυγούστου 2023 στην Πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Ιωαννίνων του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Τένις Υγειονομικών από 28-08-2023 έως και 02-09-2023.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τη Λέσχη Φίλων Vespa Ιωαννίνων της 37th Greek National Vespa Meeting από 31/8 έως 3/9/2023 στα Ιωάννινα.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Λυρική Παμβώτις» με την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2023, στο Νησί των Ιωαννίνων.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στην διεξαγωγή αγώνα ορεινής διαδρομής με το πολιτιστικό σωματείο «Φιλοπρόοδη Κίνηση Κοσμηράς», στις 2 Σεπτεμβρίου 2023 στα Ιωάννινα.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διεξαγωγή αγώνων Ξιφασκίας με την ονομασία «Konitsa Open» με το τμήμα Ξιφασκίας του ερασιτέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στο Κλειστό Γυμναστήριο Κόνιτσας στις 29 Αυγούστου 2023.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση Πανελληνίου Αγώνα Σκοποβολής τουφεκίου RIFLE IPSC με τον Αθλητικό Όμιλο BUDO στις 26-27 Αυγούστου 2023 στα Ιωάννινα.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών προς Κρυονέρι (προμήθεια υλικών)».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου προς υδρομάστευση και θέση «Παλαιοφίδια» στην ευρύτερη περιοχή της Λάβδανης (παροχή υπηρεσιών)».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός οδικού δικτύου πρόσβασης παραγωγικών μονάδων κατά μήκος του Καλαμά (παροχή υπηρεσιών)».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση υφισταμένου οδικού δικτύου σύνδεσης με επαρχιακό προς Σιστρούνι (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε τμήμα του επαρχιακού δικτύου προς Μπεστιά (παροχή υπηρεσιών)».

30. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την συντήρηση – αποκατάσταση πρανών και αναχωμάτων αποστραγγιστικών τάφρων της ΤΚ Καλαμιάς».

31. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού άρδευσης στην ΠΕ Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023.

33. Έγκριση του Πρακτικού 1/14-08-2023 (Αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.893.600,00 € με Φ.Π.Α.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση α) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας Φιλιατών, παιδικής θεατρικής παράστασης και β) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαγιάδας, πολιτιστικών εκδηλώσεων.

35. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βατότητας – βελτίωση – συντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.

36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», αναδόχου «SICAP ΑΤΕ», μέχρι την 20-11-2023.

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

38. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2023 (επιστροφή παραβόλων).

39. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.

40. Έγκριση των όρων της Τρίτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 106.799,24 € με ΦΠΑ.