Αύριο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας- Τα θέματα

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1οΈγκριση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος της σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩΝ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2οΕισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 211/2019 απόφασή της για έγκριση  σύναψης εξώδικου  συμβιβασμού μαζί με τους όρους αυτού και κατάργηση δικών, μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως  εκμισθωτή  του κάμπινγκ Δρεπάνου  και της  μισθώτριας  εταιρίας  αυτού «ΖΩΤΟΥ Α.ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Α. ΟΕ» , μετά  την έκδοση  της  51/2018  οριστικής  απόφασης  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3οΕισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής με την αριθμ. 165/2019  απόφασή της για έγκριση σύναψης εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νικόλαου Τακλάκογλου  του Ιωάννη, σχετικά  με αποζημίωσή του  σε χρήμα για ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας του, αντί της ανταλλαγής  του με  δημοτική έκταση, καθώς επίσης και ανάκληση της με αριθμό 148/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανταλλαγής ακινήτων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4οΕισήγηση της ΕΠΖ σχετικά με την από 27-02-2019 αίτηση του Ηλία Παπαευθυμίου του Ευάγγελου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου 07Ν στο ΟΤ 31 εντός σχεδίου πόλης οικισμού Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας και ζητά να εκμισθώσει, το με αριθμό 01 όμορο στην ιδιοκτησία του, δημοτικό οικόπεδο με σκοπό την αξιοποίηση αυτού μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΕισήγηση της ΕΠΖ σχετικά με την από 18-01-2019 αίτηση του Ζαχαριάδη Σωτήριου του Ιωάννη για ανταλλαγή έκτασης, από το τεμάχιο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 105 της Τ.Κ. Πέρδικας με τμήμα του υπ’ αριθ. 01 τεμαχίου στο Ο.Τ. 165 στη θέση «Βουνίστρα» της Τ.Κ. Πέρδικας, λόγω ρυμοτομίας.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΕπί αιτήσεως Αθανάσιου Λαχανίδη, για παραχώρηση χρήσης νερού προς άρδευση θερμοκηπίου από κοινοτικό πηγάδι που βρίσκεται στο με αριθ. 2791 τεμάχιο διανομής Αγροκτήματος Πέρδικας, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια χρήσης ύδατος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου και δρόμου υπαίθριου θεάτρου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση δρόμου στον παλαιό οικισμό Πλαταριάς».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, και χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΟρισμός μέλους και του αναπληρωτή του στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος (Ε.Δ.Π.) της «ΕΔΠ LEADER 2014-2020».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΟρισμός μελών για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΟρισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας ακίνητων και κινητών πραγμάτων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν, να μισθωθούν  ή να εκμισθωθούν.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14οΕκλογή δυο εκπροσώπων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, υποθέσεων ως πειθαρχικό όργανο.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15οΣυγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων,  σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16οΣυγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17οΟρισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτων  (άρθρο 7 παρ.1 του ΠΔ 270/1981).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΟρισμός εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν σ’ αυτήν.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.