Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-04-2018 συνεδρίασης.

 

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2018 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/18-04-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 3. Έγκριση του από 16-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 918.500,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του από 17-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 205.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του από 16-04-2018 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του από 15-02-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό MIS 5000123 με Κ.Α. 2017ΕΠ01810012 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – Στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», αναδόχου «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ», μέχρι την 03-05-2019.
 8. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου από εθνική οδό προς Πέρδικα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επιστημονική υποστήριξη από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας σχετικά με την έρευνα των αναπτυξιακών προοπτικών των ορεινών και ημι-ορεινών περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α2014ΕΠ53000007, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάιος και Ιούνιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 11. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Λεουσίδη Αλέξανδρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Προστασία και βιώσιμη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων», από 23/04/2018 μέχρι 27/04/2018.
 12. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 15.500,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση ακύρωσης της από 30-03-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισμού € 320.000,00 με ΦΠΑ και έγκριση προσφυγής σε νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 14. Έγκριση του από 15-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ανάντη πρανών επί της οδού προς Ι.Μ Τσούκας Τ.Κ. Ελληνικού», προϋπολογισμού 24.800,00 με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για την προστασία κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ. Ελληνικού της Π.Ε Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσα μελέτη νέας γέφυρας επί της 2ης επαρχιακής οδού στον Άραχθο ποταμό», προεκτιμώμενης αμοιβής 98.763,19 € με Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Προσήλιο – Χριστοί – Πράμαντα», αναδόχου Δημήτριου Τσομπίκου, Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2018.
 18. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη», αναδόχου «Δημήτριος Ξάνθης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-10-2018.
 19. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή και αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Κόντσικας και Κωστάνιανης (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 21. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/20-04-2018 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 327.170,76 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 22. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 23. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 24. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Πάκου Αθανασίας, υπαλλήλου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη, από 22 έως 27-04-2018, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με κωδικό 81009Ο18 και τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ».
 25. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Μαΐου – Ιουνίου 2018).
 26. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος
 28. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα για τη συμμετοχή της στην συνάντηση εργασίας την 27/04/2018, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση της επόμενης πρόσκλησης στρατηγικών έργων στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020».
 29. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, στην Chioggia της Ιταλίας για τη συμμετοχή της σε σεμινάριο με θέμα: «Food Hygiene at Primary Production,Course on acquatic animals», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-11/5/2018 και έγκριση δαπανών για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσης αυτής.
 30. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, Λάλα Μιχαήλ, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 81021Ρ18 και τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9-11 Μαΐου 2018.
 31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πολιτιστική εκδήλωση «Ηπειρωτική Λαογραφία» της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 28 και 29 Απριλίου 2018.
 32. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 2018, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 34. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ορθογώνιων αγωγών για την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Γότιστα – Κράψη – Ανατολική – Βαθύπεδο.
 35. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την μεταφορά και απομάκρυνση στραγγισμάτων από το Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης.
 36. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 495.000,00 με Φ.Π.Α.
 37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-03-2018 ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 38. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάσταση της 24ης Ε.Ο. (κατασκευή τάφρου) στη θέση Ελάτη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 39. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα βελτίωσης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Παλιομαύρας Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρικά  φαινόμενα στις θέσεις όδευσης της Ε.Ο Φτέρη – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ21 (κεφαλή) του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2018.
 43. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002.
 44. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 39/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 45. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2018.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 47. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε Άρτας για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 48. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 49. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Αγγελικής Καλαφάτη, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, στην Θεσσαλονίκη 09-11/05/208, προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάριο του ΙΝΕΠ.
 50. Έγκριση μετάβαση στελέχους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας στο Βούπερταλ της Γερμανίας, για την εκδήλωση «5ο Αντάμωμα Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης», που διοργανώνεται το διάστημα 4-6/5/2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 51. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική Οδό», προϋπολογισμού 247.800,00 € με Φ.Π.Α.
 52. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Παραμυθιά – Ελευθεροχώρι – Πετούσι», προϋπολογισμού € 95.000,00 με ΦΠΑ.
 53. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για αποκατάσταση – επισκευή σποραδικών φθορών – διαρροών, υλικών γεωθερμίας, προσθήκη ρολογιών, φρεατίων όμβριων στο δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 54. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σγουρίδου Χίλδας-Ενρικέτας, για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, από 14 έως 17-05-2018.
 55. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/16-04-2018 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (άγονα και νέα δρομολόγια) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
 56. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Τμήμα Πληροφορικής).
 57. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 58. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 59. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 60. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρήστου Τσίνα στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με κωδικό 80036Ρ18 και τίτλο: «Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού ως εργαλείο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», το οποίο θα διεξαχθεί από 07/05/2018 μέχρι 11/05/2018.
 61. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας α) με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» για το ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2018» και β) με τον Αθλητικό Γυμναστικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Παραποτάμου «Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ» για το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου.
 62. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 63. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 64. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο – Αγία Φανερωμένη Ξηροβουνίου», για την κάλυψη της δαπάνης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (με υπέρβαση λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του ΦΠΑ από 23% σε 24%).
 65. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/154/17/04/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 17-04-2018, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τ. Κ. Λούτσας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
 66. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.
 67. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-04-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 17841) για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 € με ΦΠΑ.
 68. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/23-04-2018 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-03-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019) (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 69. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 70. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 71. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Σιούτη Σπυρίδωνα, προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,  στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Δημοσιονομική Διαχείριση: Έλεγχος και Εκκαθάριση δαπανών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 16 Μάιου 2018.
 72. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, από 3-5/5/2018 για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με τίτλο «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3-29 Μαΐου 2018.
 73. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2018.
 74. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 15-08-2018.
 75. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2018.
 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Ε’ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακυρώσεως (αριθμ. καταθ.: 10105/2010) των Χρυσοπηγής συζ. Θεοφάνη Πέτσιου και Θεοφάνη Πέτσιου κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (ήδη Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων), για την ακύρωση της αριθμ. 6025/30-09-2010 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων, με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στα Ο.Τ. 670,668 και ΚΧ 671Α στην περιοχή Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών.
 77. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/20-04-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.322.500,00 € πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 78. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξης, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000001 «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου (π.κ. 2009ΕΠ53000002)», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 79. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας περιμετρικής τάφρου Βίγλας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α.
 80. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας ΒΔ21- Κεντρικό Κιρκιζατών του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 110.000,00 με Φ.Π.Α.
 81. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ31 του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με Φ.Π.Α.
 82. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων του έργου: Βελτίωση–ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου Καστανιά –Τετράκωμο», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002.
 83. Έγκριση δαπανών για τη μετάβαση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα για την έκθεση «Greek Travel Show 2018» που διοργανώνεται το διάστημα  4-6/5/2018.