Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή 4-05-2018 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 27-04-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 521.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Τ.Κ. Κουκουλίου (Β΄φάση)», προϋπολογισμού € 247.340,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας» του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α2014ΕΠ53000007, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ (ΕΛΚΕ-ΕΜΠ) και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 16-07-2018.
 5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού πλησίον του κυρίως φράγματος στη Λίμνη Μετσόβου», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-11-2018.
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση για την προστασία παρόχθιων πρανών λόγω κατολισθητικών φαινομένων στον Μετσοβίτικο ποταμό», αναδόχου Δημήτριου Τσομπίκου, Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-08-2018.
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση του από 27-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων επί της επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Δοβλάς του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στεγάστρου στο Εθνικό Στάδιο ‘’ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ’’», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/27-04-2018 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948.
 12. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξης, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000002 «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
 13. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ.: 10105/2010 αίτησης ακυρώσεως των Χρυσοπηγής συζ. Θεοφάνη Πέτσιου και Θεοφάνη Πέτσιου, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για την ακύρωση της αριθμ. 6025/30-09-2010 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων, με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στα Ο.Τ. 670,668 και ΚΧ 671Α στην περιοχή Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών.
 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη δημιουργία διαφημιστικών banners και φυλλαδίων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 15. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Σουηδών δημοσιογράφων, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 05-10/05/2018.
 16. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με σκοπό την ανάδειξη της ΠΟΠ γαστρονομίας της Ελλάδας.
 17. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της εκδήλωσης «3ος Ημιμαραθώνιος Νυχτερινός Δρόμος».
 18. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης με την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διασυλλογικού αγώνα ιστιοπλοΐας στη λίμνη Παμβώτιδα.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων» έτους 2018 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
 21. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης εργασιών καταπολέμησης ψύλλων για το έτος 2018, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα και Γαϊτανίδη Προδρόμου, κτηνιάτρων, στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρακολουθήσουν το 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, που διοργανώνεται από 11-05-2018 έως 13-05-2018.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 24. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 3/142/24-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά στην έγκριση δαπάνης για την προμήθεια  ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας.
 25. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 26. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε Άρτας.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Ζιώγα Αικατερίνης του Ηλία, μονίμου υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού/Τμήμα Εσόδων Λογιστικής Διαχείρισης & Πληρωμής Δαπανών της Π.Ε. Άρτας στην Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», που θα διεξαχθεί από 14-05-2018 έως και 16-05-2018.
 28. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Μήλιου Θεόδωρου, στην Θεσσαλονίκη, από 11-05-2018 έως και 13-05-2018, προκειμένου να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο.
 29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 926/30-04-2018 Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης δαπάνης για τη μετακίνηση του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 3 έως 04-05-2018, για τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες συναντήσεις στη Γενική Διεύθυνση Οδικών Υποδομών για τα ενταγμένα έργα στο Π.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΜΕΔΙ.
 30. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Δημητρίου Αντιγόνης, υπαλλήλου της; Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Θεσσαλονίκη από 14 έως 18-05-2018, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ, με θέμα «Νομιμότητα και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».
 31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 96.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση των Πρακτικών ΙV/26-03-2018 και V/20-04-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 3.787.303,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
 34. Έγκριση ανάθεσης επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
 35. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/171/26-04-2018, Φ.301/175/30-04-2018, Φ.301/177/30-04-2018 και Φ.301/179/30-04-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 26 και 30-04-2018, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Μελιανών και Παπαδάτων που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, β) καθαρισμού κοίτης ποταμού Αρέθονα από πεσμένα δέντρα που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, γ) προστασίας θεμελίων της γέφυρας Καστροσυκιάς επί της οδού Καστροσυκιά – Μυρσίνη και δ) άρσης καταπτώσεων στη θέση Βουλιαγμένο της Τ.Κ. Αγιάς και στην 5η επαρχιακή οδό.
 36. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Δ/ντη Αυγέρη Ιωάννη, και του Τμηματάρχη Φάη Θεοφάνη της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρακολουθήσουν το 14ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, που διοργανώνεται από 11-05-2018 έως 13-05-2018.
 37. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη διοργάνωση ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 38. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.