Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

Σήμερα συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-05-2018 συνεδρίασης.

 1. Έγκριση του από 22-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
 2. Έγκριση των Πρακτικών 1/25-05-2018 και 2/29-05-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης (με α/α Συστήματος: 52951) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το υπόλοιπο του σχολικού έτους  2017-2018  & για το σχολικό έτος 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 991.808,65 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς Τ.Κ. Ριζού» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 25-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Άγιος Χριστόφορος – Κούρεντα – Γρανίτσα – Ραδοβίζι – Διχούνι», προϋπολογισμού 226.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ Πετροβουνίου και Ποτιστικών και Βαπτιστής λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 101.680,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την ανανέωση της συνδρομής για την χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για το έτος 2018.
 8. Έγκριση του από 22-05-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση & έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης – αναδιαρρύθμισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 146.104,82 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας περιμετρικής τάφρου Βίγλας», προϋπολογισμού 35.000,00 € με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ21 (κεφαλή) του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-05-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ31 του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων του μνημείου Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού € 24.200,00 με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-05-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνική προσφορά και οικονομική Προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε Άρτας για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 16. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/222/14-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 14-05-2018, για επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου στην πεδιάδα Αχέροντα.
 17. Έγκριση του Πρακτικού Ι/29-05-2018 (παραλαβής προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συμμετοχής, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”», προϋπολογισμού € 46.996,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000013 «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού» (Υποέργο: Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Πρέβεζας ετών 2016-2017-2018).
 19. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 75/2018 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής