Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας-Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή  08-06-2018 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-06-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 04-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία κτηνοτροφικής εγκατάστασης στο Δ.Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης κήρυξης απαλλοτριουμένων εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδός Νιάρχου».
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του δημοτικού σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 61.600,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καλαμά από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Βήσσανης, Παρακαλάμου, Κουκλιών και Λίμνης».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας των αντλιοστασίων στο πλαίσιο του έργου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο βαθυπέδου Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιούλιος Αύγουστος –
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρα 250 kw/1450RPM και ομαλού εκκινητή 250 kw αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής Ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσίας ενοικίασης εξοπλισμού ταυτόχρονης διερμηνείας.
 10. Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002, βάσει του από 31-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 11. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής της Π.Ε Άρτας, Χρυσούλας Βόιδαρου, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, το χρονικό διάστημα 17-18-19-20-21/6/2018 προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του 40TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE SOCIETY FOR MICROBIAL ECOLOGY AND DISEASES SOMED 2018 CONGRESS – MICROBIOTA IN HEALTH AND DISEASE και του 12th International Scientific Conference (ICF) on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health – IPC2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας για την χρονική περίοδο από 01/07/2018 έως 31/12/2018).
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 14. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 15. Έγκριση του από 08-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά», προϋπολογισμού € 70.700,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-03-2018 για επείγουσες επεμβάσεις για α) επούλωση λάκκων και αποκατάσταση οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) άρση κατάπτωσης και αποκατάστασης βατότητας λόγω έντονης βροχόπτωσης στο επαρχιακό δίκτυο από Ράγιο προς Ασπροκκλήσι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 34221/1839/19-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 13/682/05-04-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-05-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 55089/3144/03-05-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεσες προληπτικές επεμβάσεις στην Π.Ε. Θεσπρωτίας εν όψει αντιπυρικής καλοκαιρινής περιόδου και την αριθμ. 17/918/10-05-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 18. Έγκριση του από 30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 217,58 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Προμήθεια μεντεσέδων και λοιπών μηχανισμών για την αντικατάσταση τους στα παράθυρα που έχουν υποστεί φθορές εντός του Διοικητηρίου).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά σε παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στα γραφεία όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Θεσπρωτίας.
 21. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στον υπάλληλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Γέροντα Αλέξανδρο του Χρήστου.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 25. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, στα πλαίσια διενέργειας των Πανελληνίων εξετάσεων.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2018-2019», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018, που αφορά στη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού του προγράμματος Δακοκτονίας 2018.
 28. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, από 9 έως 12-06-2018 προκειμένου να παρευρεθεί στο 2ο Ελληνορωσικό Φόρουμ με θέμα: «Διαπεριφερειακή Τουριστική Συνεργασία Ελλάδας- Ρωσίας» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση εκδήλωσης (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, Preveza Cup 2018).
 30. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και τις αριθμ. 11/560/23-03-2018, 13/684/05-04-2018, 15/800/27-04-2018, 18/986/18-05-2018 και 18/1015/18-05-2018 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 31. Έγκριση του από 05-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό με τα Δ.Δ. Βαλανιδοράχης, Ποταμιάς, Τζάρας, Κυψέλης και Καναλίου», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ.