Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας- Τα θέματα

Την Τρίτη 23-10-2018 και ώρα 9:30  π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-10-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2018 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 5.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση θετικών ζημιών του αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., λόγω διακοπής των εργασιών.
 6. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018, των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 7. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ποταμού Λούρου από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους από Τέροβο έως Κουκλέσι προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 8. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δ.Δ Κτιστάδων (προμήθεια υλικών)».
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής οδού Άγιος Νικόλαος – Βαλανιδιά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας στα όρια της Μεγάλης Γότιστας προς Αγία Κυριακή και Άγιο Νικόλαο», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του από 16-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη θέση ‘‘Λόκοβα’’ της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία αριστερής όχθης Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. Μηλιωτάδων», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Σταυροσκιαδίου».
 14. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στα όρια του Δ.Δ Ανηλίου».
 15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018, των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018).
 17. Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018 και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων όπως διαμορφώθηκαν μετά την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μέσης Τάσης 24 KV αντλιοστασίου άρδευσης Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 21. Έγκριση του Πρακτικού 1/10-10-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 204.000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulgingall five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Χριστοδούλου Κων/νου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην Αθήνα, το διάστημα 04-09/11/2018, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημήτρη Σιώλου στο Καρπενήσι το διάστημα 25-27/10/2018, προκειμένου να παραστεί σε συνέδριο με θέμα: «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Παπαγιάννη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊστ. Τμημ. Εργαστηρίων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, το διάστημα 21-22/10/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση εργασίας του έργου «Υποστήριξη τοπικών και Περιφερειακών αρχών για τη μετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2050 – C-TRACK 50».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενδυμάτων και υποδημάτων εργασίας για τα μέλη της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εύρυθμη λειτουργία της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας των μελών της, στις αυτοψίες που πραγματοποιούν στις πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες του Νομού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατά τη διάρκεια αντίξοων καιρικών συνθηκών.
 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης εργασιών έκτακτης καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ, «Καλπάκεια 2018».
 28. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 3-4/11/2018.
 29. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για συμπληρωματικές δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Grecka Panorama που διοργανώνεται στη Βαρσοβία, το διάστημα 1-2/12/2018.
 30. Απόφαση για τη μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 150/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Α’).
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας, Μπουκουβάλα Αθανασίου στην Αθήνα, το χρονικό διάστημα 29/10-02/11/2018 για την συμμετοχή του στο σεμινάριο επαγγελματικής επιμόρφωσης, με τίτλο: «Βασικές Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες», που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
 32. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης προς Μικροσπηλιά (προμήθεια υλικών)».
 33. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης περιοχής Ραφταναίων με επαρχιακό δίκτυο από την πλευρά της Γέφυρας Πλάκας (προμήθεια υλικών)».
 34. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου στον οικισμό Σχωρτσιαντέικα Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
 35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017», αναδόχου Λάμπρου Βαρέλη, μέχρι την 31-12-2018.
 37. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης, για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, από 13-05-2018 α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, αποχιονισμός, ρίψη άλατος οδικού δικτύου απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κλπ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3487/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/14-05-2018/ΑΔΑ:7M5A7Λ9-T5M) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 38. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο) και έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Άρτας.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 40. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. οικ.6003/29-12-2017 (ΑΔΑΜ:17SYMV002510294) σύμβασης προμήθειας πετρελαιοειδών (καύσιμα θέρμανσης και κίνησης) της Π.Ε. Άρτας ως  προς  την επωνυμία του αναδόχου.
 41. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 42. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 24 και 25-10-2018 α) για τα εγκαίνια περιοδικής έκθεσης κεραμικής από την Άρτα στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (24-10-2018) και β) για συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Δέδε, Γενικό Γραμματέα Υποδομών (25-10-2018), και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Αριστούλας Στούπα, στη Θεσσαλονίκη από 8 έως και 11 Νοεμβρίου 2018, για τη συμμετοχή της στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας.
 44. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος επαρχιακής οδού Κεφαλοχώρι-Μηλέα», προϋπολογισμού € 74.350,00 με Φ.Π.Α.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αλεξίου Παύλου, Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και αναπληρωτή Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ – ΙΝΕΠ από 26 έως 30-11-2018.
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό (Γ’ Ψεκασμός) των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτία, της αθλητικής εκδήλωσης «3ος Αγώνας Τριάθλου στην Ηγουμενίτσα».
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Αθλητικό Σύλλογο TEKWON-DO ΕΡΜΗΣ Θεσπρωτίας της Αθλητικής Εκδήλωσης με την επωνυμία: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO Παίδων-Κορασίδων-Παμπαίδων-Παγκορασίδων στην Ηγουμενίτσα».
 49. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/18-10-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “COASTING – Coastal Integrated Governance for Sustainable Tourism” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020»,CPV 79410000-1 προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α.
 50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων, έργων που εγκρίθηκαν με την 1η Τροποποίηση Προγράμματος Έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2018.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγιώτας Μώκου, στα Ιωάννινα από 15/11/2018 έως 16/11/2018, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ, με θέμα: «Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 53. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 54. Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2018-2019.
 55. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια χρώματος για οριζόντια σήμανση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας (κατά τμήματα από Ηγουμενίτσα έως Τ.Κ. Παραπόταμου)».
 56. Έγκριση του από 03-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 194.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Έγκριση του από 04-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδού και περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 15.121,95 με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-10-2018 διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 715,45 με ΦΠΑ, κατά την οποία κανένας μειοδότης δεν προσήλθε και έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 59. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/17-10-2018 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του από 12-06-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες Αναδασμού – τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» προεκτιμώμενης αμοιβής 71.920,00 € με ΦΠΑ.
 60. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη βελτίωση βατότητας στην 3η επαρχιακή οδό και 18η εθνική οδό στην περιοχή Καναλίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 61. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Φλάμπουρων – Μιχαλιτσίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 62. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για την βελτίωση βατότητας παρόδου της 19ης εθνικής οδού Αρχαγγέλου – Γλυκής στην περιοχή Αηδονιάς της Π.Ε. Πρέβεζας.
 63. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 19 και 24-09-2018, για επείγουσες εργασίες: Α) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Πρέβεζας, Β) καθαρισμού κοιτών από φερτά υλικά σε ρέματα στο Τ.Κ Τύριας και Τ.Κ Γαλατά και Γ) καθαρισμού ζώνης πλημμυρών ποταμού Αχέροντα στο Τ.Κ Αχερουσίας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/423/19-9-2018, Φ.301/437/24-9-2018 και Φ.301/438/24-9-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 33/2029/03-10-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 64. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/469/12-10-2018, Φ.301/470/12-10-2018, Φ.301/471/16-10-2018, Φ.301/472/16-10-2018 και Φ.301/473/16-10-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας για την παροχή έργου από 12 και 16-10-2018 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, ακτών και αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων προς κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 65. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 66. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδοποιίας στα όρια του Δ.Δ. Κομποτίου».
 67. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας στα όρια του Δ.Δ Καμπής Άρτας».
 68. Έγκριση του από 19-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-10-2018ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

 

 

 

Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-10-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2018 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 5.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση θετικών ζημιών του αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., λόγω διακοπής των εργασιών.
 6. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018, των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 7. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού ποταμού Λούρου από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους από Τέροβο έως Κουκλέσι προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 8. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δ.Δ Κτιστάδων (προμήθεια υλικών)».
 9. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής οδού Άγιος Νικόλαος – Βαλανιδιά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας στα όρια της Μεγάλης Γότιστας προς Αγία Κυριακή και Άγιο Νικόλαο», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του από 16-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων στη θέση ‘‘Λόκοβα’’ της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», προϋπολογισμού 18.000,00 € με ΦΠΑ.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία αριστερής όχθης Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. Μηλιωτάδων», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κοινόχρηστων κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Σταυροσκιαδίου».
 14. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στα όρια του Δ.Δ Ανηλίου».
 15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018, των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018).
 17. Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018 και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων όπως διαμορφώθηκαν μετά την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μέσης Τάσης 24 KV αντλιοστασίου άρδευσης Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 21. Έγκριση του Πρακτικού 1/10-10-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 204.000,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulgingall five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Χριστοδούλου Κων/νου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην Αθήνα, το διάστημα 04-09/11/2018, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημήτρη Σιώλου στο Καρπενήσι το διάστημα 25-27/10/2018, προκειμένου να παραστεί σε συνέδριο με θέμα: «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Παπαγιάννη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊστ. Τμημ. Εργαστηρίων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, το διάστημα 21-22/10/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση εργασίας του έργου «Υποστήριξη τοπικών και Περιφερειακών αρχών για τη μετάβαση προς ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2050 – C-TRACK 50».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενδυμάτων και υποδημάτων εργασίας για τα μέλη της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εύρυθμη λειτουργία της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας των μελών της, στις αυτοψίες που πραγματοποιούν στις πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες του Νομού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατά τη διάρκεια αντίξοων καιρικών συνθηκών.
 26. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης εργασιών έκτακτης καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ, «Καλπάκεια 2018».
 28. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 3-4/11/2018.
 29. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για συμπληρωματικές δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Grecka Panorama που διοργανώνεται στη Βαρσοβία, το διάστημα 1-2/12/2018.
 30. Απόφαση για τη μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 150/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Α’).
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας, Μπουκουβάλα Αθανασίου στην Αθήνα, το χρονικό διάστημα 29/10-02/11/2018 για την συμμετοχή του στο σεμινάριο επαγγελματικής επιμόρφωσης, με τίτλο: «Βασικές Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες», που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
 32. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης προς Μικροσπηλιά (προμήθεια υλικών)».
 33. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης περιοχής Ραφταναίων με επαρχιακό δίκτυο από την πλευρά της Γέφυρας Πλάκας (προμήθεια υλικών)».
 34. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-08-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου στον οικισμό Σχωρτσιαντέικα Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.
 35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 36. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017», αναδόχου Λάμπρου Βαρέλη, μέχρι την 31-12-2018.
 37. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης, για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας, από 13-05-2018 α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, αποχιονισμός, ρίψη άλατος οδικού δικτύου απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κλπ), β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κλπ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3487/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/14-05-2018/ΑΔΑ:7M5A7Λ9-T5M) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 38. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο) και έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Άρτας.
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 40. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. οικ.6003/29-12-2017 (ΑΔΑΜ:17SYMV002510294) σύμβασης προμήθειας πετρελαιοειδών (καύσιμα θέρμανσης και κίνησης) της Π.Ε. Άρτας ως  προς  την επωνυμία του αναδόχου.
 41. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 42. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 24 και 25-10-2018 α) για τα εγκαίνια περιοδικής έκθεσης κεραμικής από την Άρτα στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (24-10-2018) και β) για συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Δέδε, Γενικό Γραμματέα Υποδομών (25-10-2018), και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Αριστούλας Στούπα, στη Θεσσαλονίκη από 8 έως και 11 Νοεμβρίου 2018, για τη συμμετοχή της στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας.
 44. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος επαρχιακής οδού Κεφαλοχώρι-Μηλέα», προϋπολογισμού € 74.350,00 με Φ.Π.Α.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αλεξίου Παύλου, Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και αναπληρωτή Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ – ΙΝΕΠ από 26 έως 30-11-2018.
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό (Γ’ Ψεκασμός) των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτία, της αθλητικής εκδήλωσης «3ος Αγώνας Τριάθλου στην Ηγουμενίτσα».
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Αθλητικό Σύλλογο TEKWON-DO ΕΡΜΗΣ Θεσπρωτίας της Αθλητικής Εκδήλωσης με την επωνυμία: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO Παίδων-Κορασίδων-Παμπαίδων-Παγκορασίδων στην Ηγουμενίτσα».
 49. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/18-10-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “COASTING – Coastal Integrated Governance for Sustainable Tourism” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020»,CPV 79410000-1 προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α.
 50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων, έργων που εγκρίθηκαν με την 1η Τροποποίηση Προγράμματος Έργων που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2018.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγιώτας Μώκου, στα Ιωάννινα από 15/11/2018 έως 16/11/2018, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ, με θέμα: «Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 53. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 54. Έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2018-2019.
 55. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια χρώματος για οριζόντια σήμανση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας (κατά τμήματα από Ηγουμενίτσα έως Τ.Κ. Παραπόταμου)».
 56. Έγκριση του από 03-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 194.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Έγκριση του από 04-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-10-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδού και περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 15.121,95 με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-10-2018 διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 715,45 με ΦΠΑ, κατά την οποία κανένας μειοδότης δεν προσήλθε και έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 59. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/17-10-2018 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του από 12-06-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες Αναδασμού – τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» προεκτιμώμενης αμοιβής 71.920,00 € με ΦΠΑ.
 60. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη βελτίωση βατότητας στην 3η επαρχιακή οδό και 18η εθνική οδό στην περιοχή Καναλίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 61. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Φλάμπουρων – Μιχαλιτσίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 62. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για την βελτίωση βατότητας παρόδου της 19ης εθνικής οδού Αρχαγγέλου – Γλυκής στην περιοχή Αηδονιάς της Π.Ε. Πρέβεζας.
 63. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 19 και 24-09-2018, για επείγουσες εργασίες: Α) κοπής επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Πρέβεζας, Β) καθαρισμού κοιτών από φερτά υλικά σε ρέματα στο Τ.Κ Τύριας και Τ.Κ Γαλατά και Γ) καθαρισμού ζώνης πλημμυρών ποταμού Αχέροντα στο Τ.Κ Αχερουσίας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/423/19-9-2018, Φ.301/437/24-9-2018 και Φ.301/438/24-9-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 33/2029/03-10-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 64. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/469/12-10-2018, Φ.301/470/12-10-2018, Φ.301/471/16-10-2018, Φ.301/472/16-10-2018 και Φ.301/473/16-10-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας για την παροχή έργου από 12 και 16-10-2018 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, ακτών και αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων προς κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 65. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 66. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδοποιίας στα όρια του Δ.Δ. Κομποτίου».
 67. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης βατότητας στα όρια του Δ.Δ Καμπής Άρτας».
 68. Έγκριση του από 19-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-10-2018ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.