Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών-Τα θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών,  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Τσουμάνη, σχετικά με την υπ’ αρ. 130/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 2. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιο, σχετικά με την παράσταση πολιτικής αγωγής κατά πρώην υπαλλήλου του Δήμου για το έλλειμμα.
 3. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιο, σχετικά με την άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  κατά α) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 86/18.6.2018 απόφασης – εξουσιοδότησης του Κυβερνητικού Συμβουλίου  Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2317/19-6-2018,  τ. Β΄) και β) της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/ 19.6.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2320/19-6-2018, τ. Β’) .
 4. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιο, σχετικά με την άσκηση ενδίκου βοηθήματος του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 148055/19-09-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
 5. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με  την σφράγιση οικίας Κωστόπουλου.
 6. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Τσουμάνη, σχετικά με την υπ’ αρ. 55/2016 απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 7. Αποδοχή δωρεάς σύμφωνα με το άρθρο του Π.Δ. 06.10.1978 από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΑΤΣΗ Ξ.Α.Ε.
 8. Αποδοχή δωρεάς από την Ύπατη Αρμοστεία
 9. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2018.
 10. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2018.
 11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση  αίθουσαςστο κτίριο του αγροτικού ιατρείου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
 12. Αποδοχή γνωμοδότησης νομικής υπηρεσίας σχετικά με την αριθμ. Πρωτ. 27208/2849/15-5-2018 αίτηση  του Κων/νου Σκορίλα: Αν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για λύση της μίσθωσης, την διαγραφή οφειλόμενων μισθωμάτων από την αρχή της μίσθωσης ύψους  30.152,00 € καθώς και η κατάπτωση ή όχι της εγγυητικής
 13. Καθορισμός τέλους καθαριότητας  και φωτισμού έτους 2019
 14. Καθορισμός τέλους Κοινόχρηστων χώρων έτους 2019
 15. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού – ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2017.
 16. Έγκριση 7ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογή οριστικού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (πολ. Ενότητα XXIII) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ – ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ».
 17. Έγκριση του από 24.10.2018 Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» (ΑΔΑΜ : 18PROC003823305 2018-10-11).
 18. Ανάκληση της υπ. αριθ. 95/2018 Α.Ο.Ε. με τίτλο: Διάθεση πίστωσης ποσού 3.998,75 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.: 35.6699.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Κηπουρικής» και έγκριση πρωτογενούς αιτήματος καθώς και αποδέσμευση της αντίστοιχης δέσμευσης.
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη».
 20. Διάθεση πίστωσης ποσού 405,60€ για «τοποθέτηση νέας παροχής ύδρευσης του ακινήτου επι  της οδού Κάνιγγος 1ΒΓ» Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή
 21. Διάθεση πίστωσης ποσού 707,03€ για «τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης του ακινήτου επι της οδού Κάνιγγος 1ΒΓ» Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή
 22. Διάθεση πίστωσης 225,24€ για «τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης του ακινήτου επι  της Δωδώνης 7 Κληροδοτήματος Δημητρίου  Κωσταδήμα
 23. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών   για το  ακίνητο Γεωργίου Μουλαϊμίδη     Κληροδοτήματος  «Γεωργίου Μουλαϊμίδη»– Διάθεση πίστωσης.
 24. Ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας : «Κατασκευή και τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του γραφείου τουρισμού επί της οδού Μουλαϊμίδου και Μάρκου Μπότσαρη του «Κληροδοτήματος  Γεωργίου Μουλαϊμίδη» -Διάθεση πίστωσης.
 25. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας πόμολων εσωτερικών θυρών και γρυλόχερων για το κτίριο επι της οδού  Παύλου Μελά 31 Κληροδοτήματος «Ισμήνης Τζαβέλλα»– Διάθεση πίστωσης.
 26. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας πόμολων θυρών   γρυλόχερων  και κλειδαριών  για το ενοποιημένο γραφείο Τουρισμού  Κληροδοτήματος «Γεωργίου Μουλαϊμίδη»– Διάθεση πίστωσης.
 27. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για το ακίνητο επι  της Δωδώνης 7 Κληροδοτήματος Δημητρίου  Κωσταδήμα- Διάθεση πίστωσης.
 28. Άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών σχετικά με την εκμίσθωση ενός  καταστήματος  που βρίσκεται στα Ιωάννινα , επί της οδού Αβέρωφ 3Α συνολικής επιφάνειας  85,00τ.μ., (Ισόγειο 33,85τ.μ. , Υπόγειο 35,00 τ.μ. και Πατάρι 16,15 τ.μ) ιδιοκτησίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου».
 29. Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση και συζήτηση  αίτησης στο Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων  για την αλλαγή των όρων της διαθήκης του κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη». 
 30. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή Εφύρας και άλλων οδών στην περιοχή – Β’ Φάση»
 31. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Έργα αναβάθμισης των περιοχών στις Δ.Κ. Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων»
 32. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή βασικής υποδομής στη Δ.Κ Κατσικάς»
 33. Έγκριση Μελέτης, Κατασκευής και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναπλάσεις περιοχών»
 34. Ρύθμιση πληρωμής οφειλής του Δήμου από ρυμοτομία σύμφωνα με την 98/2018 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (Ευθυμίου Βασ. & λοιποί-Καρδαμίτσια)
 35. Ρύθμιση πληρωμής οφειλής του Δήμου από ρυμοτομία σύμφωνα με την 99/2018 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (Ντούρου Κλέοπάτρα & λοιποί – Νεοχωρόπουλο)
 36. Ρύθμιση πληρωμής οφειλής του Δήμου από ρυμοτομία σύμφωνα με την 150/2017 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τασιούλας Ιωάννης – Τασιούλας Χαράλαμπος)
 37. Ρύθμιση πληρωμής οφειλής του Δήμου από ρυμοτομία σύμφωνα με την 125/2017 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Φιλιά Βασιλική τ.Σωτηρίου συζ. Αν. Ναούμ)
 38. Ρύθμιση πληρωμής οφειλής του Δήμου από ρυμοτομία σύμφωνα με την 173/2017 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (Τσιλίκης Παναγιώτης & λοιποί)
 39. Ρύθμιση πληρωμής οφειλής του Δήμου από ρυμοτομία σύμφωνα με την 480/2018 Α.Δ.Σ περί διατήρησης απαλλοτρίωσης (Γούκος Κων/νος – Γούκου Καλλιόπη)