Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου-Δείτε τα θέματα

Την Πέμπτη 9-03-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-02-2017 συνεδριάσεως.

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
  2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 30-05-2017.
  3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αναβαθμού στον Π. Βουρκόλακα στο Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής Δ. Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Βασίλειος Κούγκουλης & Σια Ο.Ε.»», μέχρι την 14-08-2017.
  4. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ, μέχρι την 31-05-2017.
  5. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) και της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΣΔΡΑΛΑΓΚΑ.
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου (από αναβολή με την αριθμ. 3/113/02-02-2017 απόφαση της Ο.Ε.).
  7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως 31/12/2017.
  8. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2017.
  9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
  10. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 17391/1369/0303-2017 (ΑΔΑ:ΩΖΒ17Λ9-1ΥΟ) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης δαπανών για την μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», από 07-03-2017 έως 09-03-2017.