Δήμος Δωδώνης: Αιτήσεις για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Συγκροτήθηκε από τον Δήμο Δωδώνης, η επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προκειμένου να στηριχθούν νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, στα οποία έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η παροχή βοήθειας για την επανασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018.

Η επιτροπή, όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο,  θα αξιολογήσει την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα και να δοθεί η εντολή επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το βοήθημα αφορά μόνο την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά στο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Δωδώνης:

Α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών των νοικοκυριών.

Β) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής.

Γ) εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Ε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Στ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% κ’ άνω.

Ζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία να πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής:

⦁ Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

⦁ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13,500 €

⦁ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, 15,750 €

⦁ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, 18,000 €

⦁ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, 24,750 €

⦁ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, 27,000 €