Δήμος Ζαγορίου: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Ζαγορίου, από06/09/2019 έως 05/09/2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούςσυγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:1.Ορίζει Θεματικό Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Ρούσκα Παναγιώτη του Βασιλείου και του μεταβιβάζειτις παρακάτω αρμοδιότητες: 1.Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωσηκαι είσπραξη των εσόδων του Δήμου.2.Την υπογραφή Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων παντός τύπουπου αφορούν τον Δήμο.3.Την ευθύνη στον τομέα καθαριότητας.4.Την ευθύνη στον τομέα περιβάλλοντος.5.Την ευθύνη στον τομέα ύδρευσης & ηλεκτροφωτισμού.6.Την ευθύνη στον τομέα των έργων και των προμηθειών.

7.Πολεοδομικά ζητήματα – επεκτάσεις – κτηματογραφήσειςχρήσης γης – έλεγχος αυθαιρέτων.8.Τον συντονισμό και την εποπτεία των αυτοκινήτων και τωνμηχανημάτων του Δήμου.9.Τον συντονισμό των αγροτικών ιατρείων.10.Τον συντονισμό και εποπτεία λειτουργίας των Νομικώνπροσώπων του Δήμου.11.Την τέλεση πολιτικών γάμων.2.

Ορίζει κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις ΔημοτικέςΕνότητες Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας το Δημοτικό Σύμβουλοτης πλειοψηφίας κ. Κίτσιο Ηλία του Ευθυμίου και του μεταβιβάζει τιςπαρακάτω αρμοδιότητες: 1.Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών πουείναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.2.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιώνπου εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.3.Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία τουεξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.4.Την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων. 5.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικέςυπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.6.Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωσηκαι είσπραξη των εσόδων των δημοτικών ενοτήτων. 7.Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων τωνΤοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικώνκοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.8.Την τέλεση πολιτικών γάμων.3.

Ορίζεικατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις ΔημοτικέςΕνότητες Κεντρικού Ζαγορίου και Παπίγκου το Δημοτικό Σύμβουλο τηςπλειοψηφίας κ. Τσαπάρη Ιωάννη του Κωνσταντίνου και τουμεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:1.Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών πουείναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.2.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιώνπου εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.3.Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία τουεξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.4.Τον συντονισμό και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης, τουρισμού,πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συνεργασίας με συλλόγους καιφορείς.5.Την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων.6.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικέςυπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.7.Την υπογραφή όλων των εγγράφων που αφορούν τη βεβαίωσηκαι είσπραξη των εσόδων των δημοτικών ενοτήτων. 8.Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων τωνΤοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικώνκοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.9.Την τέλεση πολιτικών γάμων.Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τιςαρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ρούσκας Παναγιώτης τουΒασιλείου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τιςαρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος Σουκουβέλος Γεώργιος τουΑποστόλου