Δήμος Σουλίου: Την Τετάρτη το Δημοτικό συμβούλιο-Τα θέματα

Η τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 29η Ιανουαρίου  2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o: ‘Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ) , Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης- Προϊσταμένη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Λιάκου Ζωίτσα
ΘΕΜΑ  2o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2019Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης- Προϊσταμένη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Λιάκου Ζωίτσα
ΘΕΜΑ 3o: Τροποποίηση της αριθμ. 134/2019 απόφασης του Δ.Σ, περί:” καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας από το Δήμο».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 4o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων  του Δήμου».Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος,
ΘΕΜΑ 5o: «Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου».Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος,
ΘΕΜΑ 6o: *Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ)*.-Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος,
ΘΕΜΑ 7o: Σύσταση επιτροπής του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ για την εκτίμηση των εκποιούμενων ή εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου.Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος,
ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 10o: Συμπληρωματική Κατανομή πιστώσεως 16.420,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος
ΘΕΜΑ 11o:  Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Δημητρίου Φώτιος
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ‘‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ’’ με κωδικό ΟΠΣ 5002253 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Ήπειρος 2014 – 2020’’.
ΘΕΜΑ 13o: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση    της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, για την εγκατάσταση και λειτουργία του Τσίρκου «ΖΑVΑΤΤΑ»Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος
ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης  επί της υπ΄ αριθμ. 7945/2019 αιτήσεως του Βασιλείου Μαραζόπουλου του Σωτηρίου, κατοίκου Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δήμου Σουλίου,  με βάση την οποία αιτείται ως μισθωτής του υπ΄  αριθμ. 698 Β αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Σουλίου  την μείωση του ετησίου καταβαλλόμενου μισθώματος –Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στεφάνου Κων/νος