ΔΕΥΑΙ: «Μελέτη Ασφαλείας Νερού» και τον «Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας»

Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων κατέθεσε προς ένταξη και χρηματοδότηση ολοκληρωμένες προτάσεις για την εκπόνηση της «Μελέτης Ασφαλείας Νερού» και τον «Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας»

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία – Πλαίσιο για  τα Νερά), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με την 2η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Ηπείρου που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, η ΔΕΥΑΙ προχώρησε στην κατάθεση πλήρους φακέλου προς χρηματοδότηση από την Ενδιάμεση Υπηρεσία Διαχείρισης Ηπείρου των μελετών για την προστασία των αντλητικών συγκροτημάτων Κρύας-Αγίας Μαρίνας, Κρανούλας και Λογγάδων.

Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας πεδίων Υδρογεωτρήσεων συνολικού προϋπολογισμού  € 1.014.194,09 (πλέον Φ.Π.Α.)

Στόχοι της μελέτης ΖΥΠ είναι:

Ο προσδιορισμός των ζωνών προστασίας κάθε δημοτικής υδρογεώτρησης.

Εκτίμηση της τρωτότητας κάθε υπόγειας υδροφορίας.

Εκτίμηση των μηχανισμών απομείωσης των ρύπων (attenuation) στην περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης.

Η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού συστήματος συλλογής υδρογεωλογικών και υδρολογικών πληροφοριών μέσα από εκτεταμένες χημικές και βιολογικές αναλύσεις για ικανή χρονική περίοδο.

Η επεξεργασία τους και αξιοποίησή τους μέσω ενός μοντέλου διαχείρισης των υδατικών πόρων με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων και των τάσεων στο υδατικό ισοζύγιο.

Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων σε μία περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Καθορισμός κριτηρίων οριοθέτησης των ζωνών προστασίας, προσδιορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και προτάσεις μέτρων προστασίας.

Σχέδιο Ασφαλείας Νερού συνολικού προϋπολογισμού  € 227.165,25 (πλέον Φ.Π.Α.)

Στόχοι του ΣΑΝ είναι:

Η εκτίμηση του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης ποσοτικά και ποιοτικά, σε σχέση με τα θεσμοθετημένα όρια της νομοθεσίας

Ο προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης, το μέγεθος του κινδύνου, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να αναγνωριστούν για τη μετρίαση του ρίσκου.

Καταγραφή των διαχειριστικών ρυθμίσεων και ενεργειών σε περιπτώσεις διακινδύνευσης της ανθρώπινης υγείας οφειλόμενης σε μη αποδεκτή ποιότητα του πόσιμου νερού.

Σύμφωνα με τις ζώνες προστασίας και τα μέτρα ασφαλείας, θα προταθούν τα ανάλογα έργα και εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής και θα συνταχθούν οι απαραίτητες Ειδικές Υδρογεωλογικές Περιβαλλοντικές μελέτες τόσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης όσο και προστασίας των υπόγειων υδατικών συστημάτων.

Οι εν λόγω μελέτες θα εκπονηθούν για πρώτη φορά στο Δήμο μας, και θα συμπεριλάβουν μια έκταση περίπου ίση με 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας κρίσιμες απαιτήσεις του ΣΔΛΑΠ Ηπείρου για τη διατήρηση και προστασία του υδάτινου πόρου από επιπτώσεις όπως η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή.

Με την ένταξη των μελετών προς χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ηπείρου 2021-2027 η ΔΕΥΑΙ θα δημιουργήσει το σταθερό πλαίσιο για την ικανή προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, προκρίνοντας τεχνικοοικονομικά τις βέλτιστες λύσεις και έργα με ορίζοντα βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, με σκοπό την αποφυγή έκτακτης λήψης αποσπασματικών και αναποτελεσματικών μέτρων.