Δ. Δωδώνης: Αποχή της παράταξης του Γ. Καραμπίνα από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής

Το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει μια σειρά προβλέψεων, που διασφαλίζουν τη δημοκρατική λειτουργία των οργάνων της και ιδιαίτερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και την ανεμπόδιστη άσκηση των καθηκόντων, που έχει αναθέσει το εκλογικό σώμα στην Αντιπολίτευση.

Μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι α. για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η Δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη  (Ν. 4555/2018 άρθρο 73 παρ. 9) όπως ενσωματώθηκε στον ευρισκόμενο σε ισχύ Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 12 παρ. 7) και β. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιούνται στους Δημοτικούς Συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και οι εισηγήσεις των θεμάτων δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση (Ν. 5056/2023 άρθρο 67 παρ. 4)

Για τα θέματα αυτά, για τα οποία μέχρι σήμερα παραβιάζονται συστηματικά οι προβλέψεις του Νόμου, η Παράταξή μας έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τη Δημοτική Αρχή και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με την έναρξη της θητείας μας ήδη από την 10/1/2024, ενώ παράλληλα έχουμε επαναφέρει το θέμα κατά τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς όμως η Δημοτική Αρχή όχι μόνον κωφεύει αλλά απαξιοί και να απαντήσει αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά τις αντιλήψεις του Δημάρχου για τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το εκλογικό σώμα του Δήμου Δωδώνης έχει εκλέξει την Παράταξή μας στην Αντιπολίτευση με ποσοστό 47,81 % και 4.476 ψήφους έναντι 49,09% και 4.596 ψήφους της παράταξης που κατέλαβε τη Δημοτική Αρχή. Ακόμη έχουμε εκλέξει τριάντα οκτώ (38) Τοπικούς και οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή σύνολο σαράντα έξι (46) άτομα, έναντι σαράντα (40) Τοπικών και έντεκα (11) Δημοτικών Συμβούλων, δηλαδή σύνολο πενήντα ένα (51) ατόμων, που αποτελούν την παράταξη της Δημοτικής αρχής.

Όλους αυτούς τους ανθρώπους, που μας ανέθεσαν τα καθήκοντα να ασκήσουμε αντιπολίτευση, με σκοπό να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του Δήμου και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας, δεν μπορούμε να τους προδώσουμε και συνεπώς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Δημοτική Αρχή να συνεχίζει να παραβιάζει την νομιμότητα με το να στερεί την Αντιπολίτευση από κατάλληλο χώρο για τη λειτουργία της και με την συστηματική καθυστέρηση στην ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι μέχρι να αποκατασταθεί η ορθή και νόμιμη λειτουργία των δημοκρατικών διαδικασιών στο Δήμο Δωδώνης, θα απέχουμε από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Την απόφασή μας αυτή έχουμε ήδη κοινοποιήσει στις προϊστάμενες αρχές του Δήμου, δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας αναμένουμε την επίλυση του θέματος για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στα καθήκοντα, που μας έταξε ο λαός του Δήμου Δωδώνης.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

Δωδώνη Δύναμη Δημιουργίας

 

Ιωάννης Καραμπίνας