Εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών: Επιχορήγηση 1 εκατ. ευρώ για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Με την υπ’ αριθμ. 29630 / 29 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση του, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την επιχορήγηση 1.069.806,12 ευρώ προς τον Δήμο Ιωαννιτών για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15/22880/12-07-2016 εγκυκλίου του ίδιου Υπουργείου. Πρόκειται για σημαντική επιτυχία, καθώς αφορά την άμεση οικονομική ενίσχυση προς το Δήμο για την αποπληρωμή, κυρίως, οφειλών για ρυμοτομίες, οφειλές που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016 και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, κινούμενη ταχύτατα και μεθοδικά, απέστειλε από τις 31 Αυγούστου πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο προς το Υπουργείο αιτούμενη το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που δικαιούταν ο Δήμος, βάσει της σχετικής εγκυκλίου, δηλαδή το ποσό του 1.069.806,12 ευρώ.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που απέστειλαν τον σχετικό φάκελο, μετά από συστηματική δουλειά εβδομάδων ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες έγκρισης.   Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με νεότερη εγκύκλιο του στις 19 Σεπτεμβρίου, καλεί όλους τους Δήμους της χώρας να επιταχύνουν τις διαδικασίες σύνταξης των φακέλων και να επισπεύσουν την υποβολή των σχετικών αιτήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των 320 εκατομμυρίων ευρώ της συνολικής επιχορήγησης προς τους ΟΤΑ. Ο Δήμος Ιωαννιτών ανήκει στους πρώτους 50 Δήμους της χώρας που εγκρίνονται για το σύνολο της αιτούμενης ενίσχυσης, εξασφαλίζοντας πολύτιμους πόρους για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία καθώς το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ προς τρίτους ξεπερνά κατά πολύ τα 320 εκατομμύρια ευρώ της κρατικής επιχορήγησης.

Μια πρόσθετη πρόκληση στη συγκεκριμένη διαδικασία, πέραν της έγκαιρης αποστολής του αιτήματος, ήταν η σύνταξη μιας τεκμηριωμένης έκθεσης αιτιολόγησης ως προς την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε άμεσα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και περιελάμβανε την εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου τα τελευταία 5 χρόνια, τους λόγους δημιουργίας αυτών, τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο μέλλον και, κυρίως, τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις στις οποίες αφορά το αίτημα από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού η με τη χρήση ταμιακών διαθεσίμων.

Γίνεται κατανοητό ότι, με δεδομένη πλέον την αδιαμφισβήτητη οικονομική υγεία του Δήμου, με ταμιακά διαθέσιμα που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ, με απόλυτη συνέπεια στην πληρωμή των υποχρεώσεων του, με σημαντική μείωση των οφειλών του τα τελευταία χρόνια και με έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό που τηρείται στο ακέραιο (σύμφωνα και με τις επίσημες τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων),  η αιτιολόγηση του αιτήματος για την έκτακτη επιχορήγηση του 1,1 περίπου εκατομμυρίων ευρώ αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση. Παρά τις συγκεκριμένες δυσκολίες, η πληρότητα και αρτιότητα του φακέλου και της έκθεσης αιτιολόγησης, καθώς και η συνεχής επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου, οδήγησαν στην άμεση έγκριση της επιχορήγησης προς το Δήμο μας για το σύνολο του αιτούμενου ποσού.

Σε δήλωση του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, τονίζει πως :

«Με την εξέλιξη αυτή, ο Δήμος εξοικονομεί 1,1 εκατομμύριο ευρώ από τα τακτικά του έσοδα, τα οποία είχαν προγραμματιστεί να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ρυμοτομιών και τόκων, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό την ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων σε περιοχές όπου είχαν γίνει πράξεις εφαρμογής, ώστε να προχωρήσει άμεσα σε διανοίξεις δρόμων και σε έργα υποδομής. Το ποσό αυτό απελευθερώνεται και σχεδιάζεται να κατευθυνθεί σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού και σε έργα για τους δημότες της πόλης. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για την επίτευξη οικονομικής εξυγίανσης και ευρωστίας του Δήμου, εκμεταλλευόμενη κάθε διαθέσιμο μέσο και ευκαιρία που παρουσιάζεται,  κάτι που αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της προς τους δημότες και τη βελτίωση της ζωής τους».