Εγκρίθηκε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Κόνιτσας

Εγκρίθηκε ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο με το ποσό του 1.403.192,92 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και αφορά την εκπόνηση μελετών για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, βάσει του νέου χωροταξικού νόμου 4759/2020(ΦΕΚ Α΄245) και με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU ΠΔΕ – ΣΑΤΑ 075.

Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη και προοπτική της περιοχής, το οποίο συμπεριλαμβάνει μελέτες χωροταξικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές, υδραυλικών έργων, τοπογραφίας. Ως αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με ανοικτή διαδικασία με προθεσμία υποβολής προσφορών 25/08/2023 και αποσφράγισης 14/09/2023(καταχώρηση ΕΣΗΔΗΣ: 198791).

Όλες οι ενέργειες έγιναν από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα έγγραφα που καταδεικνύουν τις ανάλογες ενέργειες με στόχο την έγκριση του εν λόγω έργου:

[1] το υπ΄ αριθμ.: 8823/15-11-2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για εκπόνηση Τοπικού Χωρικού σχεδίου Δήμου Κόνιτσας,

[2] το υπ’ αριθμ.: 4052/10-07-2020 αίτημά μας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[3]   η υπ΄αριθμ.: ΥΠΕΝ/Γρ.ΥΦΧΑΠ/55357/1334/6/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[4] η υπ’ αριθμ.: 102/8-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Κόνιτσας στο Πρόγραμμα ‘Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων’.

 

 

[5] το υπ΄ αριθμ.: ΥΠΕΝ.ΓΡΓΓΧΣΑΠ/41868/1552/28-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για ορισμό δύο εκπροσώπων από το Δήμο Κόνιτσας.

[6] Ανάρτηση απόφασης Υπουργού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου: 2406/16-5-2022) βάσει της οποίας ο Δήμος Κόνιτσας εντάσσεται στους 76 πρώτους Δήμους για χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Δήμος μας είναι στους πρώτους τριάντα εννέα (39), για τους οποίους ξεκίνησε η διαδικασία ανάθεσης με αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (υπ’ αριθμ.: 22056/21-07-2023 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας).

Για την επίτευξη της συγκεκριμένης έγκρισης και χρηματοδότησης, ο Δήμαρχος γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, κυρίως στην πόλη της Κόνιτσας, από τη μη έγκριση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εδώ και δεκαετίες, γνωστοποίησε τα προβλήματα και τις ανάγκες του Δήμου, και συνεργάστηκε με τους αρμόδιους Υπουργούς, Βουλευτές Νομού Ιωαννίνων και αρμόδιους φορείς, τους οποίους ευχαριστεί ιδιαιτέρως.