Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Ζηρού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4555/2019 στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Προκειμένου να προχωρήσουμε στη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καλούμε τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας:
Α ) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
Β ) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
Γ ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Δ ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
Ε ) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
ΣΤ ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
Ζ ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
Η ) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
Θ ) Εκπρόσωπων των τοπικών συμβουλίων νέων και
Ι ) Δημοτών,
που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους, στο email: [email protected] με την ένδειξη ‘για την επιτροπή διαβούλευσης’, ή εγγράφως, καταθέτοντας σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2683 360607), μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, με την ένδειξη (για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης), προτείνοντας τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.
* Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.