Ερώτηση Β. Γιόγιακα και Στ. Γιαννάκη για την κατανομή θέσεων στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν οκτώ Τμήματα ενταγμένα σε πέντε Σχολές, τα οποία είναι διασπαρμένα στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου. Από αυτά, τέσσερα Τμήματα υπολείπονται σημαντικά ώστε να χαρακτηριστούν αυτοδύναμα και ένα Τμήμα οριακά πληροί τις προϋποθέσεις αυτοδυναμίας.

 

Στην κατανομή των πρώτων 500 θέσεων μελών ΔΕΠ/ΕΠ, εκ των 1000 συνολικά διαθέσιμων θέσεων μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδόθηκαν στο ΤΕΙ Ηπείρου μόνο πέντε θέσεις. Σε συνέχεια αυτού η Συνέλευση του Ιδρύματος απέστειλε αιτιολογημένη ομόφωνη απόφαση διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό (Αριθ. Πρωτ.: ΠΠ/255/23-09-2016). Στο εν λόγω έγγραφο ζητείται η απόδοση δεκαπέντε νέων θέσεων στο ΤΕΙ Ηπείρου κατά την επικείμενη κατανομή με το αιτιολογικό της αποτροπής απαξίωσης των υφιστάμενων μη αυτοδύναμων Τμημάτων καθώς και του κινδύνου υποβάθμισης σε καθεστώς μη αυτοδυναμίας ή μαρασμού συγκεκριμένων κατευθύνσεων σπουδών των υπολοίπων Τμημάτων του.

 

Σημειώνεται ότι μέσα στη τρέχουσα δεκαετία το ΤΕΙ Ηπείρου θα έχει απωλέσει πάνω από το 1/5 του ακαδημαϊκού του προσωπικού, η μείωση του αριθμού των υπηρετούντων μελών ΕΠ δεν ανακόπτεται – παρά την ενίσχυσή του με τις πέντε νέες θέσεις – λόγω αυξανόμενων συνταξιοδοτήσεων μέχρι το 2020 ενώ ο αριθμός των 79 υπηρετούντων μελών ΕΠ υπολείπεται σημαντικά κάθε ευρωπαϊκού ή διεθνούς κριτηρίου στελέχωσης ενός σύγχρονου τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ανάλογη ακαδημαϊκή διάρθρωση. Επίσης, η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στο σύνολο του Ιδρύματος (1/100, 7902 ενεργοί φοιτητές/79 μέλη ΕΠ) απέχει υπερβολικά, όχι μόνο από τα πλέον συντηρητικά διεθνή πρότυπα αλλά και από την αντίστοιχη αναλογία άλλων Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Εάν προτίθεται, εν όψει της επικείμενης κατανομής 500 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ/ΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας, να αποδώσει νέες θέσεις και στο ΤΕΙ Ηπείρου και, εάν ναι, πόσες;

    Οι Ερωτώντες Βουλευτές

    Βασίλειος Γιόγιακας

    Στέργιος Γιαννάκης