Ηγουμενίτσα: Σύστημα καταγραφής δεδομένων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη

Την Δευτέρα 2/7/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας έργου του ΤΕΙ Ηπείρου (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Εργ. Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων) με αντικείμενο την πρόοδο υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020’’ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η πράξη εστιάζει την περιοχή της Ηγουμενίτσας (το ΤΕΙ Ηπείρου έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Ηγουμενίτσας) και αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των ρεμάτων της περιοχής, στην προμήθεια ειδικού μετρητικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης παροχής ρεμάτων και αγωγών όμβριων, στη δημιουργία υποδομής αξιοποίησης των μετρήσεων, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας μοντελοποίησης των ροών σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης και την πράσινη υποδομή σε αστικό και περιαστικό επίπεδο αλλά και το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη και σενάρια κλιματικής αλλαγής. Τέλος στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνονται και δράσεις επικοινωνίας των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης της πράξης παρουσιάστηκε η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσο αφορά αποτύπωση και την μοντελοποίηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των ρεμάτων της περιοχής της Ηγουμενίτσας. Ακόμη έγινε αναφορά στην επικείμενη ολοκλήρωση του διαγωνισμού προμήθειας των μετρητικών συστημάτων και του τηλεμετρικού δικτύου με συνέπεια να αναμένεται στο προσεχές διάστημα η εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών στα σημεία μέτρησης. Τέλος έγινε αναφορά στις δράσεις επικοινωνίας των δράσεων και των αποτελεσμάτων της πράξης (διαδικτυακός τόπος, ενημερωτική συνάντηση κοκ.).