Αύριο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου-Δείτε τα θέματα

Την Τρίτη 21-03-2017 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών των προηγούμενων, από 09-03-2017 και 15-03-2017 συνεδριάσεων.

 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίων Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δόλιανης & Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεγάδων», αναδόχου Γεωργίου Τάση Ε.Δ.Ε., μέχρι την 10-05-2017.
 2. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 30-06-2017.
 3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας παράλληλου δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», αναδόχου εταιρείας «R-V-R Κατασκευαστική ΕΠΕ», μέχρι την 01-07-2017.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς Πηγή Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος – Λύγγος», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Πληκάτι», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 8. Επικαιροποίηση της αριθμ. 28/838/14-10-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 18-08-2011 (με αριθμ. καταθ. 6849/2011) αίτησης ακύρωσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων.
 9. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την καταπολέμηση κωνοποειδών, για το έτος 2017, στην περιοχή της Αμμουδιάς της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2017.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2017 των υπαλλήλων της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 12. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ζωϊτσας Παπαρούνα και της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, Βασιλικής Μαντζίλα, στη Θεσσαλονίκη 27 και 28-03-2017, για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο με τίτλο: «Η Ανάθεση Των Δημοσίων Έργων. Η Διαδικασία Ανάθεσης. Όλες Οι Αλλαγές Με Βάση Το Νέο Νόμο Ν.4412/08.08.2016-ΦΕΚ 147Α».
 13. Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού 1/13-12-2016 της Επιτροπής Διεξαγωγής της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016-2017, ως προς το μέρος αυτού που αφορά στο με α/α 12 δρομολόγιο «Καλέντζι-Κωστήτσι», βάσει της με αριθμ. πρωτ. οικ. 18286/150/07-03-2017 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση διενέργειας ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», προϋπολογισμού 226.755,64 € πλέον Φ.Π.Α. της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 15. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, Αυδίκου Ιφιγένειας και Φούφα Διαμαντούλας, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Σεμινάριο για την εφαρμογή του προγράμματος και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 29 έως 31-03-2017.
 18. Έγκριση του από 14-03-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επέκταση επένδυση αύλακα στην περιοχή Παλιομυρχιά Κομμένου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση του από 16-03-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος διώρυγας παραπλεύρως κοιμητηρίου Πολυδρόσου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-01-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις Λεπιανά – Μικροσπηλιά (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ
 21. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ», μέχρι την 27-05-2017.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Άρτας» αναδόχου Ηλία Σκαμνέλου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2017
 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό.
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση – καθαρισμό στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα» από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 27. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας, για επικαιροποίηση της αριθμ. 1/15/07-01-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 28/1546/14-10-2016 όμοιά της, ως προς το Φ.Π.Α, η οποία αφορά σε δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε΄ Τμήμα).
 28. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας.
 29. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 30. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής και ΤΟΕΒ Παραμυθιάς», προϋπολογισμού € 63.000,00 με Φ.Π.Α.
 31. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Άννας Δήμα, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Αγρίνιο την 22/3/2016 προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπηρεσιακή υπόθεση.
 32. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 13 και 14-03-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 21161/1199/13-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου από Σαγιάδα προς Τελωνείο Μαυροματίου λόγω  κατολισθήσεων – καταπτώσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και β) άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στο δήμο Φιλιατών (Γηρομέρι).
 33. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 34. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Νεότητας Φιλιατών για την 25ης Μαρτίου 2017 που θα πραγματοποιηθούν στο Φιλιάτι – Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην πανελλήνια εθελοντική δράση καθαρισμού «Let’s do it Greece» που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2017.
 36. Έγκριση δαπάνης, για την κάλυψη εξόδων διήμερου ποδοσφαιρικού τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2017», που θα διεξαχθεί στις 08-09 Απριλίου 2017 στην Ηγουμενίτσα, σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ».
 37. Έγκριση δαπάνης, για την μετακίνηση αθλητών προκειμένου να συμμετάσχουν στο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 2017» Ανδρών – Γυναικών – Εφήβων και Νεανίδων, που θα διεξαχθεί από 19 έως 23 Απριλίου 2017 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά, σε συνεργασία με τον Δημοτικό Ναυταθλητικό Όμιλο Ηγουμενίτσας
 38. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επικαιροποίηση της αριθμ. 3/130/28-01-2016 (στ. Α) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τροποποίηση ως προς τη δαπάνη του ΦΠΑ, η οποία αφορά σε δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 39. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 40. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 41. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης βλαβών συσκευών μηχανοργάνωσης (Η/Υ, εκτυπωτές, κ.α.) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και για την προμήθεια των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια τριών (3) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας και την επισκευή τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Πρέβεζας οικ. έτους 2017 (ολοκλήρωση μετατάξεων υπαλλήλων).
 47. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.
 48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017 (οδοιπορικά).
 49. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Αυγέρη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, και των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της υπηρεσίας, Σταυροπούλου – Ντόβα Θωμαής και Ντερμάρη Βασιλείου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων 16 «Συνεργασία», 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» & του υπομέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» του Π.Α.Α. 2014-2020 σε περιφερειακό επίπεδο, που θα πραγματοποιηθεί στις 03-04-2017.
 50. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 21894/508/15-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 28-02-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης του ποταμού Αρέθονα από πεσμένα δένδρα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας», στην κοίτη του ποταμού Αρέθονα (περιοχή Καστροσυκιάς).
 51. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.