Ιωάννινα: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012), σας καλούμε να προσέλθετε στη έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα  18-01-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», », με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2016.»
Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμίας ανάρτησης της απόφασης.