Ιωάννινα: Απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφορίας αύριο γύρω από τη Μητρόπολη

Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Μητροπόλεως (από την οδό
Δημάρχου Ιωαννίδη μέχρι την οδό Άννης Κομνηνής), την Παρασκευή 30-09-2016 και από ώρα
08:00’, έως πέρατος της Θείας Λειτουργίας – Επιμνημόσυνης Δέησης και των λοιπών εκδηλώσεων.
Την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Ιεράρχου Γερβασίου &
Μητροπόλεως, την Παρασκευή 30-09-2016 και από ώρα 09:00’, έως πέρατος της Θείας Λειτουργίας
– Επιμνημόσυνης Δέησης και των λοιπών εκδηλώσεων.
– 2 –
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των Αρχών, των λοιπών επισήμων και τα
οχήματα άμεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος
Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ο