Ιωάννινα: Επενδύει στην ποιότητα του νερού ο ΣΥΔΛΙ

Στη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδροφόρου ορίζοντα του Λεκανοπεδίου συνεχίζει να επενδύει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων η εναρκτήρια ημερίδα του έργου SaveSafeWater, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο ΣΥΔΛΙ.
Ο Σύνδεσμος, έπειτα από την συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα του έργου WATER.GUARD το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχημένα κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία, συμμετέχει εκ νέου στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020, κεφαλαιοποιώντας τα προηγούμενα αποτελέσματα και αναλαμβάνοντας στρατηγικό ρόλο στο εταιρικό σχήμα που διαμορφώθηκε, για το έργο SaveSafeWater.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς από τις δύο χώρες: 1) Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Επικεφαλής Εταίρος), 2) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, 3) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κεφαλονιάς, 4) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορυτσάς, 5) Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς, 6) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Το SaveSafeWater έρχεται να δώσει λύσεις στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας, η οποία θεωρείται από τις πλέον ευάλωτες στις νέες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσοντας ένα κοινό πλαίσιο, όσον αφορά την αξιολόγηση των ειδικότερων χαρακτηριστικών και την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
Με άλλα λόγια, το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και την προσαρμογή των δύο χωρών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και την ένταξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών στις περιοχές μελέτης.
Το έργο θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στάδια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:
• την κοινή ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών και εργαλείων, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης νερού και την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του,
• την κοινή ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης και προώθησης της αποδοτικότητας της χρήσης νερού και ενέργειας,
• τον κοινό προγραμματισμό και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για την μείωση του μη ανταποδοτικού νερού,
• την ανάπτυξη και εφαρμογή αξιολόγησης των δικτύων διανομής νερού,
• την δημιουργία μοντέλου υδραυλικής προσομοίωσης με σκοπό τον προσδιορισμό των βέλτιστων ζωνών διαχείρισης,
• την εκτίμηση και πρόβλεψη της ζήτησης της ποσότητας νερού,
• την δημιουργία δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στα σημεία υδροληψίας, στις μονάδες επεξεργασίας και στο δίκτυο διανομής,
• τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων δημοσιότητας και εργαστηρίων ανταλλαγής τεχνογνωσίας,
• την εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων σε τεχνικούς διαχείρισης πόσιμου νερού και λυμάτων,
• την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την μείωση της κατανάλωση του πόσιμου νερού.
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
• Μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα και της ποσότητας του μη ανταποδοτικού νερού.
• Μείωση της κατανάλωσης νερού μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών με την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών τιμολόγησης και εγκατάστασης έξυπνων μετρητών.
• Ανάπτυξη σχεδίου δράσης ανάκτησης πλήρους κόστους νερού και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 60/2000.
• Εφαρμογή κοινωνικά δίκαιων πολιτικών τιμολόγησης νερού.
• Μείωση του ανθρακικού και υδατικού αποτυπώματος και της ενεργειακής κατανάλωσης σε αλυσίδα παροχής πόσιμου νερού.
• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.
• Διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ιδίως στη διαχείριση των υδατικών πόρων και στην ευημερία του συνόλου των πολιτών.
• Ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας.
• Ευαισθητοποίηση για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως για τους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη / δικαιούχους.
• Προσδιορισμός, ανταλλαγή και διάδοση ενός συνόλου δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και εμπειρίες (καλών πρακτικών) σε σχέση με το αντικείμενο του έργου.
• Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων (οδηγοί, διαδίκτυο, ανταλλαγή αποτελεσμάτων, κλπ) για την παρουσίαση και τη διάδοση των επιλεγμένων καλών πρακτικών, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και υποστήριξης μελλοντικών στρατηγικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και ενδυνάμωση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
• Χρηστή διακυβέρνηση, διαφάνεια και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών αυτών.

«Το SaveSafeWater παρέχει στους εταίρους, και κατ’ επέκταση στην διασυνοριακή περιοχή δράσης, όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη λύσεων στα προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή ενδιαφέροντος, στοχεύοντας στην μελλοντική επιτυχημένη αντιμετώπισή τους.
Προσβλέπουμε σε μία επιτυχημένη συνεργασία ανάμεσα στους εταίρους των δύο κρατών και στην υλοποίηση ενός προγράμματος που θα αποτελεί βέλτιστη πρακτική για τα επόμενα έργα εδαφικής συνεργασίας», δήλωσε κατά την έναρξη της ημερίδας ο πρόεδρος του ΣΥΔΛΙ, Ηλίας Αρλέτος.