Ιωάννινα: Κλείνει η οδός Φ. Τζαβέλλα αύριο Παρασκευή

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων έχοντας υπόψη:

1. Την μελέτη του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»
2. Το από 15-06-2023 συμφωνητικό του έργου που υπεγράφη μεταξύ του κ. Δημάρχου Ιωαννίνων και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ»
3. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής εργασιών του παραπάνω έργου, όπως ισχύει.
4. Την μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης (προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας) του τμήματος οδού Φώτου Τζαβέλλα, που συνέταξε ο Ανάδοχος και εγκρίθηκε με το 130894/1.12.2023 έγγραφο της Δ/νουσας υπηρεσίας.
5. Την από 7.12.2023 σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
6. Την με α.π. 913/4.1.2024 Απόφαση Δημάρχου Ιωαννίνων για την απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων, στην δεξιά πλευρά της οδού Φώτου Τζαβέλλα, από τη συμβολή της με την 28ης Οκτωβρίου έως και την οδό Οπλ.Πουτέτση και τη δέσμευση του αντίστοιχου τμήματος πεζοδρομίου, λόγω εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος.
7. Την ανάγκη σκυροδέτησης των πεζοδρομίων στην οδό Φώτου Τζαβέλλα με επακόλουθο την αδυναμία διέλευσης όλων των οχημάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
8. Το τεύχος 7 των ΟΜΟΕ: «Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς»

 

 

αποφάσισε την απαγόρευση διέλευσης όλων των οχημάτων στην οδό Φώτου Τζαβέλλα, από τη συμβολή της με την 28ης Οκτωβρίου έως και τη συμβολή της με την οδό Οπλ.Πουτέτση λόγω εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης των πεζοδρομίων.

 

Η απαγόρευση αφορά την Παρασκευή 26.01.2024 από τις 11:00 έως και τις 16:00.

 

Η κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω εργοταξιακής σήμανσης.