Ιωάννινα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 28η Οκτωβρίου

– 2 –

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων στις οδούς ∆ωδώνης, από τον αριθµό
39 (Στρατολογία) µέχρι την οδό Αβέρωφ, Αβέρωφ, Μητροπόλεως και στις πλατείες Πύρρου & Ανδρέα
Παπανδρέου, την 28-10-2018 ηµέρα Κυριακή και από ώρα 07.00΄ µέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.
2. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στις οδούς ∆ωδώνης, από τον αριθµό
39 (Στρατολογία) µέχρι την οδό Αβέρωφ, Αβέρωφ, στις πλατείες Πύρρου & Ανδρέα Παπανδρέου,
στην οδό 28ης Οκτωβρίου από την οδό Βλαχλείδη έως την οδό ∆ωδώνης, στην οδό Σπύρου Σπύρου,
στην οδό Μπιζανίου από την οδό Τσιρογιάννη µέχρι την οδό ∆ωδώνης, στην οδό Κάνιγγος από τη
συµβολή αυτής µε την οδό Τσιριγώτη και στην οδό Κρυστάλλη, την 28-10-2018 ηµέρα Κυριακή και
από ώρα 09.00΄ µέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.
3. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στην οδό Μητροπόλεως, την 28-10-2018
ηµέρα Κυριακή και από ώρα 09:00’ µέχρι πέρατος των εκδηλώσεων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα άµεσης ανάγκης.

Ά ρ θ ρ ο 5ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων.

Ο Αναπλ.
∆ιευθυντής
Γεώργιος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής