Ιωάννινα: «Μη κανονικό» δείγμα πετρελαίου κίνησης σε πρατήριο

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών  ελέγχων για την  ασφάλεια και την  ποιότητα καυσίμων που διενεργεί,  και σε συνεργασία με τη  Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας έλαβε δείγμα πετρελαίου  κίνησης diesel best action το οποίο βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ επειδή είχε χαμηλό σημείο ανάφλεξης [50,0º C αντί του ελάχιστου  επιτρεπομένου ορίου 55 º] και το οποίο χαρακτηρίζεται  εύφλεκτο και ως εκ τούτου επικίνδυνο και αποκλείεται από την κατανάλωση βάσει της Νομοθεσίας. Το δείγμα ελήφθη από Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, επί της Οδού    ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 1-ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Με την αριθ. 4729/-03-10-2018   Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων επιβλήθηκε στην εταιρεία ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΕ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΔΡΑ :ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟΔΟΣ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α  πρόστιμο πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000,00€)

 

Επισημαίνεται ότι η κατοχή, διακίνηση και εμπορία ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   τιμωρούνται με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4177/13 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016.   Οι διοικητικές  κυρώσεις  που επιβάλλονται υπολογίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1, στοιχείο (ii) της ΥΑ  Δ19/Φ. 11/οικ 13098/1156/ 7.7.2010.