Ιωάννινα: Ποιοί δρόμοι θα κλείσουν για τον 12ο Γύρο λίμνης

Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων
και την πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων, κατά τη διάρκεια αγώνων δρόµου, το Σάββατο 22-9-2018 (
Γύρος του Κάστρου Ιωαννίνων) και την Κυριακή 23-9-2018 (12ος Γύρος Λίµνης Παµβώτιδας
Ιωαννίνων) στην περιοχή αρµοδιότητας µας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Το Σάββατο 22-9-2018:
Την διακοπή κυκλοφορίας από την 16.30 ώρα έως πέρατος της εκδήλωσης, στις οδούς Φιλοσόφου,
Καραµανλή, Εθνικής Αντιστάσεως,
Την απαγόρευση στάθµευσης από την 15.30 ώρα έως πέρατος της εκδήλωσης, στις οδούς Πλ.
Μαβίλη, Φιλοσόφου, Καραµανλή, Γαριβάλδη, Ακτή Μιαούλη και από τη νότια πύλη του κάστρου έως
την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
Την Κυριακή 23-9-2018:
Την σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από την 08.00 ώρα έως πέρατος της εκδήλωσης, στις οδούς:
Πλ. Μαβίλη – Καραµανλή – Εθνικής Αντιστάσεως – Γιοσέφ Ελιγιά – Κοντουριώτου – Παπανδρέου –
8Ης Μεραρχίας – Κων/λεως – Ε.Ο Ιωαννίνων Τρικάλων – (Πέραµα έως ∆/ση Αµφιθέας) – Επαρχ.
Οδού Αµφιθέας Λογγάδων – Λογγάδων – Καστρίτσας – Ακτή Μιαούλη – Γαριβάλδη – Φιλοσόφου.
Την απαγόρευση στάθµευσης παντός είδος οχηµάτων από την 07.00 ώρα έως πέρατος της
εκδήλωσης, στις οδούς: Καραµανλή – Πλ. Μαβίλη – Φιλοσόφου – Γαριβάλδη – Ακτή Μιαούλη –
Αβέρωφ (από Μητροπόλεως έως Γιοσέφ Ελιγιά) – Γεννηµατά.

– 2 –
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήµατα τα οχήµατα άµεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόµων.