Ιωάννινα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την περιφορά των Επιταφίων

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην
πόλη των Ιωαννίνων, κατά την περιφορά Επιταφίων, την Μ. Παρασκευή 03-05-2024:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1.Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην πλατεία Πύρρου (από Δημαρχείο έως
Δικαστικό Μέγαρο) και στις οδούς Αβέρωφ & Μητροπόλεως, την Μ. Παρασκευή 03-05-2024 και από
ώρα 17.00΄ μέχρι πέρατος της περιφοράς.
Police On Line https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-d…
1 από 2 1/5/2024, 19:08
2.Την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στις ανωτέρω οδούς, την Μ. Παρασκευή
03-05-2024 και από ώρα 18.00΄ μέχρι πέρατος της περιφοράς.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων,
το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων κυκλοφοριακών μέτρων, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των
καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του
Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των Αρχών, των λοιπών επισήμων και τα
οχήματα άμεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων.
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖΕΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Police On Line https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-d…
2