Ιωάννινα: Συμβάσεις για το Πράσινο Σημείο και αναπλάσεις στην παραλίμνιο

Στη φάση της υλοποίησης περνά το έργο του «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Ιωαννιτών καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο.
Το «Πράσινο Σημείο» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» με συνολικό προϋπολογισμό 967 χιλιάδων ευρώ.
Θα κατασκευαστεί σε τμήμα της έκτασης των 30 στρεμμάτων στην περιοχή της Ανατολής (πλησίον της Λεωφόρου Νιάρχου).
Το Πράσινο Σημείο προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη είναι οι ακόλουθες:
– έργα διαμόρφωσης του γηπέδου
– έργα υποδομής (πύλη εισόδου-περίφραξη έργου, οικίσκος εισόδου, κτίριο γενικής χρήσης, υπόστεγο, δεξαμενή πλύσης-ύδρευσης-πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων)
– Η/Μ εγκαταστάσεις (εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, πυροπροστασίας, θερμομόνωσης, ηλεκτρολογική εγκατάσταση θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού)
– έργα διαχείρισης ομβρίων, – έργα φύτευσης και άρδευσης – έργα εσωτερικής οδοποιίας – έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Το δεύτερο υποέργο, το οποίο θα ακολουθήσει περιλαμβάνει την προμήθεια όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία του.
Παρεμβάσεις στην παραλίμνιο
Το δεύτερο έργο με προϋπολογισμό 280.000 ευρώ αφορά σε αναπλάσεις που θα γίνουν στην παραλίμνιο.
Οι εργασίες θα γίνουν επί της Διονυσίου Φιλοσόφου με σκοπό την βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την διαπλάτυνση του πεζοδρομίου από την πλευρά του αστικού ιστού, σήμανση και παρεμβάσεις ώστε να διευκολύνει την αυτόνομη κίνηση των χρηστών.
Τέλος θα γίνουν αποκαταστάσεις των κατεστραμμένων κρασπέδων και πιθανόν μεταφορές των φρεατίων αποστράγγισης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, όπου κρίνεται σκόπιμο.