Ιωάννινα: Συνεχίζεται η αποχή των συμβολαιογράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου
Ιωαννίνων, ειδικά εξουσιοδοτημένο με απόφαση της έκτακτης γενικής
συνέλευσης των μελών του Συλλόγου της 5ης Ιανουαρίου του έτους 2020,
αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τη συνέχιση της ΑΠΟΧΗΣ από τη σύνταξη κάθε
συμβολαιογραφικής πράξης, που απαιτεί την προσάρτηση Πιστοποιητικού
ΕΝΦΙΑ του άρθρ.54Α του ν.4174/2013, χειρόγραφου ή ηλεκτρονικού και την
υποβολή δηλώσεων φόρου κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των πράξεων
διενέργειας πλειστηριασμών, στους οποίους έχει ήδη υποβληθεί δήλωση
συμμετοχής από υποψήφιο πλειοδότη), από 13/01/2020 έως και 26/01/2020,
οπότε θα διενεργηθεί η κατά νόμον προβλεπόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών του Συλλόγου, η οποία θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα
αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω συνέχιση των κινητοποιήσεων ή όχι.

Κατά τη διάρκεια της αποχής δεν θα χορηγείται οποιαδήποτε άδεια.