Ιωάννινα: Την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου-Δείτε τα θέματα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20-11-2018 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το με αριθμ. Πρωτ.  16346/1972/11-6-2018  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
 2. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με  την από 7-8-2018 αίτηση του κ. Βασιλείου Κιτσάκη.
 3. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με  την από 14-9-2018  αίτηση (εξωδικαστικό συμβιβασμό)  της  κας Αγγελικής-Δήμητρας Βασιλείου.
 4. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την με το αριθμ. Πρωτ.  56545/5837/5-10-2018 αίτηση των Ευάγγελου, Νικόλαου και Ζωίτσας Τουλούπη.
 5. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την από 31-10-2018 αίτηση κ. Παύλου Κύρκου.
 6. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την  καταβολή αποζημίωσης  στους  Νικόλαο, Ηρακλή και Κλεοπάτρα Λώλη.
 7. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη  Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση αγωγής ακύρωσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών και άσκηση ανακοπής κατ’ άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ. κατά της υπ’αριθμ. 5/2018 επιταγής προς εκτέλεση της ως άνω απόφασης.
 8. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη συζήτηση αιτήσεων ακυρώσεως κατά του Δήμου Ιωαννιτών.
 9. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της υπ’ αρ. 307/Συν31η/25-9-2018 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων.
 10. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 97/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Διάθεση πίστωσης ποσού 87,42€ από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα»  για δημοσίευση στην εφημερίδα  ΝΕΑ  περίληψης προκήρυξης υποτροφιών εξωτερικού έτους 2018-2019
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 650,00 € από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του κληροδοτήματος «Βασιλείου Πυρσινέλλα» για την εξόφληση της γενικής στρεμματικής εισφοράς ετών 2017 και 2018 του κληροδοτήματος προς τον Τ.Ο.Ε.Β. Ανατολής.
 3. Συζήτηση επι αιτήματος Αδελφότητας Ηπειρωτών Ν. Μάκρης-Μαραθώνα-Ραφήνας-Πικερμίου « Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» σχετικά με την ανανέωση της μίσθωσης ακινήτου  κληροδοτήματος «Κων/νου  Ιωαννίδη».
 4. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας εξωτερικού κουφώματος για την οικία Φερενίκης Καλούδη  Κληροδοτήματος  «Φερενίκης Καλούδη»- Διάθεση πίστωσης.
 5. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση της προμήθειας μαρμάρων  για τα τρία γραφεία της οδού Κωλέττη 4 Κληροδοτήματος  «Ελένης Ζωγράφου»- Διάθεση πίστωσης.
 6. Ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «Τοποθέτηση μαρμάρων  για τα τρία γραφεία της οδού Κωλέττη 4 Κληροδοτήματος  «Ελένης Ζωγράφου»- Διάθεση πίστωσης.
 7. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Φιλίππου Γιώτη ».
 8. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου».
 9. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Κων/νου Ιωαννίδη».
 10. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη».
 11. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Χρήστου Κατσάρη».
 12. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Κοτρώτσιου».
 13. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Κωσταδήμα».
 14. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Γεωργίου Μουλαϊμίδη».
 15. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα».
 16. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Βασιλείου Πυρσινέλλα».
 17. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Ευθαλίας  Σούρλα».
 18. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Ισμήνης Τζαβέλλα».
 19. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα Φιλίππου».

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. «Έγκριση πρακτικού (ΙΙΙ) δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή – Βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών»
 2. Έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου: «Ανέγερση νηπιαγωγείου στη θέση «ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ»

 

ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

 1. Υλοποίηση της προαίρεσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης / θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των νομικών προσώπων (διαγωνισμό 2014-2015)
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο. «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » ποσού 6.498€
 3. Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Α) «υλικών και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε πλατείες και κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €)» με αριθμό συστήματος 64755 και Β) «πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β – 149.999,22 €)» με αριθμό συστήματος 64806, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 349.999,20 € με Φ.Π.Α
 5. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Α) «υλικών και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε πλατείες και κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €)» και Β) «πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β – 149.999,22 €)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 349.999,20 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ» προϋπολογισμού : 49.799,94 € με ΦΠΑ σε βάρος του K.A. 02.20.7135.014.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικού κλήρου στη θέση «Βρυσόκα » Τ.Κ.Μπάφρας
 2. Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Πνευματικού Κέντρου Μανωλιάσσας