Ιωάννινα: Τη Δευτέρα το Δημοτικό συμβούλιο

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» στις 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι στην καταρτισθείσα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση/ανάκληση της με αριθμό 238/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών και γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων”(ΦΕΚ Α 208) για την πρόσληψη ενός ΠΕ Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Ιωαννιτών».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Προκήρυξης για την επιλογή προσώπου εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, του οποίου η θητεία ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών (άρθρο 77 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 10 του ν. 5056/2023).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

3. Έγκριση και ψήφιση «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

4. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

5. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

6. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων, επιλογή ενός δημότη με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών με τον ορισμό δημοτικού υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του με χρέη γραμματέα της επιτροπής (άρθρο 32 ν. 1080/1980).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

7. Ορισμός υπευθύνων που θα εκπροσωπούν το Δήμο Ιωαννιτών στις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος για τον λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης και τους λογαριασμούς της Π.Δ.Ε.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

8. Ορισμός μελών και συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 70Α ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4604/2019).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των Δήμων – Μετόχων της Αναπτυξιακής Διαδημοτικής ΟΤΑ «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ – CitiesNet A.E» και αντικατάσταση προηγούμενα ορισθέντος με την υπ΄αριθμ. 383/2020 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Γιωτίτσας

10. Ορισμός ενός εκπροσώπου εκ των δημοτικών συμβούλων και ενός εκπροσώπου της αρμόδιας για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό Υπηρεσίας του Δήμου για την παρακολούθηση και το συντονισμό του σε εξέλιξη ευρισκόμενου Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ) αυτοτελείς μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών, αυτοτελείς μελέτες Καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης (Ζ.Υ.Σ), αυτοτελείς μελέτες για Χαρακτηρισμό Δημοτικών Οδών).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή στο δίκτυο περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της Ε.Ε για την προώθηση του διαλόγου για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ στο έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

12. Συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικής – συμβουλευτικής Επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών, αποτελούμενης από τέσσερις (4) δημοτικούς συμβούλους, έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που θα υποδειχθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά προτίμηση από το Τμήμα Ιστορίας και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα της επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

13. Μετατόπιση της θέσης του περιπτέρου της δικαιούχου Κ.Π. που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Μητροπόλεως και Αβέρωφ στην Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών σε νέα θέση επί της συμβολής των οδών Παπαναστασίου και Εμμανουήλ Παππά στην περιοχή Βρυσούλας στην Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Τάτσης – (Δ.Ε 131/2024)

14. Καταβολή αποζημίωσης στον κ. Γραμμενιάτη Ευάγγελο του Χρήστου, πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

15. Έγκριση λύσης μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου [ΟΤΕ] στην Κοινότητα Κράψης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

16. Λύση του υφισταμένου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση “Λυκοτόπι Λιγγιάδων” Δήμου Ιωαννιτών με την εταιρεία COSMOTE και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία O.T.E.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

17. Έγκριση Α΄ κατανομής ποσού 448.240,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων – (Δ.Ε.Π. 01/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

18. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικών χώρων του διδακτηρίου του 9ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στον Σύλλογο «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης (τζαμάλα) – (Δ.Ε.Π. 02/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

19. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικού χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων στον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μαρμάρων Ιωαννίνων – (Δ.Ε.Π. 05/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

20. Εκδίκαση ένστασης κατά της αριθμ. 350/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πολεοδομικής Ενότητας 23 Δήμου Ιωαννιτών στα ΟΤ: Γ452 & Γ453, Γ568 & Γ562 Α «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και στα ΚΧ: Γ565, Γ566 & Γ568Α – (Ε.Π.Ζ. 169/2023).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

21. Ορισμός αιρετών μελών για συγκρότηση επιτροπής άσκησης αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου του Δήμου Ιωαννιτών «ΟΚΠΑΠΑ» και ορισμός Προέδρου (άρθρο 30 του ν. 5056/2023).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Μαρκούλα Σοφία

22. Έγκριση πληρωμής των δαπανών των προγραμμάτων: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», «Συνέχιση Κοινωνικού Παντοπωλείου Φαρμακείου Δήμου Ιωαννιτών», «Συνέχιση λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ιωαννιτών», «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών», «Συνέχιση λειτουργίας δομής φιλοξενίας αστέγων-Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών», «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών», από ίδια έσοδα του Δήμου και λογιστική τακτοποίηση αυτών με την είσπραξη τους.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

23. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ιωαννιτών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και το 1ο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», προς τους Φορείς για την Ένταξη τους στο Μητρώο των νέων Φορέων/Δομών», στην εν λόγω δράση.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

24. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ιωαννιτών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», για την υλοποίηση της Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών με Κωδικό ΟΠΣ 6002619 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», ως Δικαιούχος της Πράξης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

25. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ιωαννιτών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», για την υλοποίηση της Πράξης: «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Φαρμακείο Δήμου Ιωαννιτών με Κωδικό ΟΠΣ 6002615 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», ως Δικαιούχος της Πράξης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

26. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ιωαννιτών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», για την υλοποίηση της Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας δομής φιλοξενίας αστέγων – Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών με Κωδικό ΟΠΣ 6002616 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», ως Δικαιούχος της Πράξης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

27. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ιωαννιτών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», για την υλοποίηση της Πράξης: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών με Κωδικό ΟΠΣ 6002617 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», ως Δικαιούχος της Πράξης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

28. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ιωαννιτών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», για την υλοποίηση της Πράξης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμου Ιωαννιτών με Κωδικό ΟΠΣ 6004838 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», ως Δικαιούχος της Πράξης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

29. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο Ιωαννιτών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της καταργηθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», προς τους Φορείς για την Ένταξη τους στο Μητρώο των νέων Φορέων/Δομών», στην εν λόγω δράση».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μηνάς Πασχόπουλος

30. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΗΑΝΕΤΑΙ κ. Δημήτριος Νάστος

31. Έγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2023 (χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023) – (Δ.Ε. 108/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος

32. Έγκριση απολογισμού ενιαίας σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2023 (χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023) – (Δ.Ε. 107/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Στέφανος Σίντος

33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Γιωτίτσας

34. Έκδοση Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Εισηγήτρια: Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» κ. Όλυ Τσουμάνη

35. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης Δημόσιου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος ΔΗΠΕΘΕΙ κ. Γεώργιος Καψάλης

36. Δήλωση – πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» για έκδοση ψηφίσματος για τη νομοθέτηση του γάμου ομοφύλων και τεκνοθεσίας.
Εισηγητής: Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» κ. Νικόλαος Γκόντας