Ιωάννινα: 1η ημερίδα ενημέρωσης για τη λειτουργία του συστήματος ευφυούς στάθμευσης

Ο Δήμος Ιωαννιτών προσκαλεί όλους τους πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στην 1η ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και επισκεπτών του Δήμου για τη λειτουργία του συστήματος ευφυούς στάθμευσης για το Έργο “Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με σύντομη ονομασία “Motivate Med” (https://motivate.interreg-med.eu/) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει από το 2016 στο δίκτυο πόλεων Motivate Med” (https://motivate.interreg-med.eu/). Το δίκτυο των πόλεων  αποτελείται , με επικεφαλής τον Δήμο της Αλμάδα στην Πορτογαλία, αποτελείται από τις εξής εταίρους:

Στο πλαίσιο ταυ προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και  τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε για τον Δήμο Ιωαννιτών διαμορφώνεται σε 165.950,00 € εκ των οποίων το 85% ήτοι: 141.057,5 € αποτελεί την κοινοτική συμμετοχή και το 15% ήτοι 24.892,5 € την εθνική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου MOTIVATE MED ανέρχεται σε 1.927.608,75 €.

Το MOTIVATE προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και την ικανοποίηση των αναγκών του.  Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE MED είναι οι πολίτες να συμμετέχουν από κοινού με τους αρμόδιους φορείς και να καθιστούν τις πόλεις τους βιώσιμες.

Οι πόλεις που συμμετέχουν στο έργο στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων, πιλοτικών δράσεων που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Ταυτόχρονα, καθιστούν τον πολίτη συμμέτοχο στην αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων και τον βάζουν στο επίκεντρο του σχεδιασμού νέων δράσεων.

 

Οι ειδικότεροι στόχοι για το Δήμο Ιωαννιτών είναι οι εξής:

  • Η χρήση τεχνολογιών crowd sourcing και άλλων έξυπνων εργαλείων,
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας με τους πολίτες και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για τον αειφόρο σχεδιασμό της κινητικότητας,
  • Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος μετακινήσεων και η ποιότητά του,
  • Η αξιολόγηση συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων κινητικότητας,
  • Η αλληλεπίδραση και η συλλογή δεδομένων από τους πολίτες και τους τουρίστες.

Για την πόλη των Ιωαννίνων, το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσει η ανάπτυξη μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής e-parking στο κέντρο της πόλης και στη δημιουργία πλατφόρμας για το συμμετοχικό σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και την αξιολόγησή του από του πολίτες.

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ):

https://www.motivate.imet.gr/

 

Στόχος είναι όσοι περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και τις εφαρμογές, δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται στην πόλη και αξιολογώντας υφιστάμενες δομές και προτεινόμενα μέτρα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την κινητικότητα. Οι κάτοικοι καλούνται να καταγράψουν τις ημερήσιες διαδρομές τους, να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μετακίνησης αλλά και να πουν τη γνώμη τους σχετικά με μελλοντικές παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOTIVATE MED εγκαταστάθηκε εξοπλισμός για τη διαχείριση θέσεων παρόδιας στάθμευσης σε 100 σημεία του κέντρου της πόλης. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων αισθητήρων, μέσω των οποίων αντλούνται κυκλοφοριακά δεδομένα, από τα οποία συλλέγονται κρίσιμα στοιχεία για τον τρόπο διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης από τους πολίτες, δίνοντας στο Δήμο Ιωαννιτών τη δυνατότητα να συλλέξει πολύτιμα δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικών και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αναπτύχθηκε μία δίγλωσση Εφαρμογή (ελληνικά, αγγλικά), συμβατή σε iOS & Android φορητές συσκευές. Η mobile εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σε «πραγματικό» χρόνο για:

  • τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες και κυκλοφοριακά συμβάντα στο Δήμο Ιωαννίνων,
  • προβάλει δεδομένα σχετικά με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης καθώς και
  • πληροφορίες για σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Ιωαννίνων μέσω του κινητού τηλεφώνου,
  • διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στην περιοχή ενδιαφέροντος του χρήστη με χρήση του GPS της συσκευής του.

Απώτερος στόχος της ημερίδας ενημέρωσης είναι η ανάλυση της χρήσης της πλατφόρμας e-parking για την πόλη των Ιωαννίνων, η επίδειξη της χρήσης της από πολίτες και φορείς καθώς και η επίδειξη των δυνατοτήτων ως υφιστάμενη εφαρμογή αλλά και με όλες τις δυνατότητες επέκτασης.

Πρόγραμμα Συνάντησης

 

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 – Χώρος «Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»(«Παλαιά Σφαγεία»)

 

Εργασίες Εταίρων Διαβούλευσης
18:30  – 19:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
19:00 – 19:15 Χαιρετισμός

Ιωάννης Λυκογιώργος

Αντιδήμαρχος  ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης Δήμου Ιωαννιτών

19:15 – 20:00 Παρουσίαση του έργου MOTIVATE MED
20:00 – 20:30 Ανοιχτή συζήτηση

Η ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το έργο “Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με σύντομη ονομασία “Motivate Med” που υλοποιείται στο πλαίσιο εκπονείται στο πλαίσιο της υπ. αρ. 53027/14287/21-09-2018  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Εταιρείας DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ανάδοχος) με χρηματοδότηση του «του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020»