Ιωάννινα: Tη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη της διατάξεις: των άρθρων 67 και 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 74 Ν. 4555/2018 και τροποποιηθεί με τα άρθρα 11, 114 Ν. 4623/2019, 174 και 184 Ν. 4635/2019, 41 Ν. 4954/2022 και 11 και 46 Ν. 5043/2023 και με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023,

 • των άρθρων 95, 96 και 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 • του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α’),
 • των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29.02.2012) και
 • τις υπ΄ αριθμ. 375/39167/02.06.2022 και 46197/18.06.2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

σας καλούμε να προσέλθετε σε, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι στην καταρτισθείσα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ορισμός των τριών (3) αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και των έξι (6) δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών, που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ειδικού σκοπού, με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων» (υπ΄ αριθμ. 28372/12-1-2000 απόφαση ΓΓΠ Ηπείρου – ΦΕΚ 108/7-2-2000, άρθρο 255 παρ. 1 και 2 ΚΔΚ – ν. 3463/2006 και Εγκύκλιος. 43/2024 Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ν. 2839/2000, σε συνδ. με Εγκύκλιο 43/2024 Υπουργείου Εσωτερικών και Εγκύκλιος 16/10819/2007) ορισμός εκπροσώπου κοινωνικού φορέα, και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 

 1. Ορισμός τεσσάρων (4) αιρετών μελών, του ενός εξ αυτών εκ των προερχόμενου από τη μειοψηφία, ορισμός κοινωνικού φορέα της περιοχής και ενός εκπροσώπου αυτού, ορισμός τεσσάρων (4) δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών, ως τακτικών μελών που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» και ορισμός των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών (24825/2009 απόφαση ΓΓΠ Ηπείρου, αριθμ. 245/2009 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών, υπ΄ αριθμ. 43254/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ -ΦΕΚ 1492/17-8-2007, άρθρο. 255 παρ. 1 ΚΔΚ – ν. 3463/2006 και Εγκύκλιος. 43/2024 Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ν. 2839/2000).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Ορισμός τεσσάρων (4) αιρετών μελών, του ενός (1) εξ αυτών προερχόμενου από τη μειοψηφία, δύο (2) μελών εκπροσώπων του Τμήματος Ηπείρου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πέντε (5) δημοτών ή κατοίκων του Δήμου Ιωαννιτών, ως τακτικών μελών που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων» και ορισμός των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών (14850/18-2-2010 συμβόλαιο του συμβ/φου Ιωαννίνων Ι. Παππά, άρθρο 266 ΚΔΚ – ν. 3463/2006 και Εγκύκλιος 43/2024 Υπουργείου Εσωτερικών, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ν. 2839/2000) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου με ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ της εταιρίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 17/2024 Α.Δ.Σ. ως προς τους εκπροσώπους του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα και τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Ορισμός Ορκωτού λογιστή για τα καταργούμενα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ιωαννιτών προς επιβοήθηση της ορισθείσας Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής και επί των συγκεκριμένων εργασιών της καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών, μετά του αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. 2014-2020) CLLD/LEADER (Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) ΜΕΤΡΟ 19 “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER“ του ΠΑΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 238/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών και γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων”(ΦΕΚ Α 208) για την πρόσληψη ενός ΠΕ Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Ιωαννιτών».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων Δήμου Ιωαννιτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

 1. Ορισμός πενταμελούς δημοτικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση της διοίκησης της λαϊκής αγοράς Αγίας Μαρίνας που είχε συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 104/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορισμούς προέδρου και μελών αυτής (άρθρο 74 Α ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 – (Δ.Ε. 61/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Καθορισμός (ενδεικτικός και όχι περιοριστικός) χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ιωαννιτών, καθορισμός δικαιούχων παραχώρησης και δικαιώματος εισόδου και παραχώρησης των δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το 2024 και εφεξής – (Δ.Ε. 64/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΚΟΚ (τοποθέτηση ρυθμιστικών – πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης) – (Δ.Ε. 17/2024).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

 1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΚΟΚ (τοποθέτηση ρυθμιστικών – πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης – δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ) – (Ε.Π.Ζ. 181/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

 1. Εκδίκαση ένστασης κατά της υπ΄ αριθμ. 495/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού Περάματος Ιωαννίνων, ΚΧ 8. – (Ε.Π.Ζ. 182/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

 1. Καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στην κ. Κάτσου Ελένη του Γεωργίου του κλάδου ΥΕ Εργατών – Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στον κ. Μαλάμο Γεώργιο του Δημητρίου πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών – Κλητήρων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στον κ. Μπινώλη Χαρίλαο του Βασιλείου πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ Δομικών Έργων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στην κ. Γιώτη Ελευθερία του Γεωργίου πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων / ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων για το 2024 και εφεξής – (Δ.Ε. 62/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείων έτους 2024 και εφεξής – (Δ.Ε. 63/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Δικαίωμα εισόδου για την παραχώρηση και λειτουργία δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το 2024 και εφεξής – (Δ.Ε. 64/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Καθορισμός τελών κοινόχρηστου χώρου από υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες για το 2024 και εφεξής – (Δ.Ε. 65/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

 1. Καθορισμός δικαιώματος εισόδου στο Δημοτικό Μουσείο και στη Δημοτική Πινακοθήκη για το έτος 2024 και εφεξής – (Δ.Ε. 94/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

 1. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση πινακίδας επί του πεζοδρομίου από πρατήρια υγρών καυσίμων» – (Δ.Ε. 119/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

 1. Έγκριση επιχορήγησης έτους 2024 της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Ενημέρωσης Ιωαννίνων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

 1. Ορισμός μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση των Επιτροπών Εκτίμησης Ζημιών Ηρτημένης Εσοδείας των αρδευτικών έργων Π.Ε. Ιωαννίνων – (Αρδευτικό Έργο Κρυόβρυσης / Τ.Κ. Κρυόβρυσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μελών ΚΑΠΗ – (Δ.Ε. 91/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

 1. Καθορισμός τροφείων βρεφών και νηπίων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δήμου Ιωαννιτών «ΟΚΠΑΠΑ» – (Δ.Ε. 92/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

 1. Καθορισμός διδάκτρων εκπαιδευτικών τμημάτων της καταργηθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών – (Δ.Ε. 93/2024).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μηνάς Πασχόπουλος

 1. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων – (ΔΗΠΕΘΕΙ 02/2024).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Άχρηστου υλικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Γιωτίτσας

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 205/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διοικητική υποστήριξη των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

 1. Δήλωση – Πρόταση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” για ψήφισμα για το επικείμενο νομοσχέδιο γάμου ομόφυλων και τεκνοθεσίας.