Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες στη σήραγγα Αμπελιάς

Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, επί του Αυτοκινητοδρόµου ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, εντός των Σηράγγων
Αµπελιάς του αυτοκινητοδρόµου Ιόνια Οδός, την Τρίτη 15-05-2018 από ώρες 08:00’ µέχρι
16:00’, να εφαρµοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις προκειµένου να εκτελεστούν
εργασίες, στα πλαίσια συντήρησης Η/Μ εξοπλισµού, όπου συµπεριλαµβάνεται έλεγχος-
επιθεώρηση αποκατάστασης φωτισµού ηµέρας και νύχτας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη

– 2 –
µελέτη και των οριζοµένων στο ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο του προοιµίου της παρούσης.
2. Ειδικότερα, από τη µελέτη προβλέπεται:
 Πλήρης αποκλεισµός του Αυτοκινητόδροµου στην κατεύθυνση προς Αντίρριο και προς
Ιωάννινα και διοχέτευση-εκτροπή της κυκλοφορίας µέσω παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.
Ε.Ο) µεταξύ Α/Κ Αυγού (Χ. Θ. 192+685) και Α/Κ Εγνατίας (Χ.Θ. 200+991) σύµφωνα
µε το εγκεκριµένο σχέδιο DAC 596Β/ 6-03-2014: «ΜΙ∆ 10 – Εργασίες Μικρής
∆ιάρκειας / Πλήρης αποκλεισµός Αυτοκινητόδροµου και Υποχρεωτική έξοδος µέσω
παλαιάς Εθνικής Οδού». Η εναλλακτική διαδροµή που θα ακολουθηθεί είναι σύµφωνα
µε την εγκεκριµένη Μελέτη ∆ιαδροµών Παράκαµψης σε περίπτωση αποκλεισµού
τµήµατος του Αυτοκινητόδροµου «ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ» (Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης
του Ανεξάρτητου Μηχανικού IC1240/11-05-2017) και το σχέδιο 846-00-10-ΟΡ-ΣΟ-
ΠΙΟ-20-0.
 Αποκλεισµός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Αυγού προς Ιωάννινα σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο σχέδιο DAC 596Β/ 06-03-2014: «ΜΙ∆ 8 – Εργασίες Μικρής ∆ιάρκειας/
Αποκλεισµός Κλάδου Εισόδου.
 Αποκλεισµός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Εγνατίας προς Αντίρριο σύµφωνα µε το
εγκεκριµένο σχέδιο DAC 596Β/ 06-03-2014: «ΜΙ∆ 8 – Εργασίες Μικρής ∆ιάρκειας/
Αποκλεισµός Κλάδου Εισόδου.
3. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση της κυκλοφορίας
νωρίτερα, από τον προγραµµατισµένο χρόνο.
4. Η «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί
και να συντηρεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή
σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός και εκτός κατοικηµένης περιοχής, τα εγκεκριµένα
εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια ∆ράσης και τις εγκεκριµένες µελέτες, τις
απαιτούµενες πινακίδες σήµανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαµβάνει κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται µε αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη του η οµαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων στην περιοχή των εκτελούµενων έργων. Επιπλέον, θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα και απαραίτητο, µέτρα προστασίας των
εργαζοµένων.
5. Επιπλέον, µε µέριµνα της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενηµέρωση των
χρηστών για τις πραγµατοποιούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε το προσφορότερο τρόπο
από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις
επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερό, VMS κτλ)
ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις οµαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
6. Σηµειώνεται επίσης ότι, θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάµενης
µόνιµης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των
ρυθµίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήµανση σε κατάλληλες θέσεις.

– 3 –
7. Με την παρούσα ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, εξουσιοδοτείται για την
λήψη τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών µέτρων, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων και της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης
κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την
αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.
• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.