Ιόνια Οδός: Μπαίνουν καταγραφικά για όσους δεν πληρώνουν διόδια

Το πιο βασικά της απόφασης:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Την εγκατάσταση και λειτουργία Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών για τη βεβαίωση
παραβάσεων µη καταβολής τέλους διοδίων του Κ.Ο.Κ., στις παρακάτω χιλιοµετρικές θέσεις
(χ/θ) του αυτοκινητόδροµου Ιόνια οδός, στην εδαφική αρµοδιότητα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων , όπου λειτουργούν σταθµοί διοδίων, ως ακολούθως:
 χ/θ 168+649 (Πλευρικοί Σταθµοί ∆ιοδίων Γοργόµυλου), και στα δυο ρεύµατα
κυκλοφορίας.
 χ/θ 179+769 (Μετωπικοί Σταθµοί ∆ιοδίων Τερόβου), και στα δυο ρεύµατα
κυκλοφορίας.
2. Προ των προαναφεροµένων σηµείων, και πριν την έναρξη λειτουργίας των Ειδικών
Ηλεκτρονικών Συσκευών, να τοποθετηθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ.
προειδοποιητική πινακίδα, η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
Παράρτηµα του άρθρου 11 του Π.∆. 287 / 2001, καθώς και η προβλεπόµενη από την
εγκεκριµένη µελέτη, σήµανση.

– 3 –
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της προβλεπόµενης οδικής σήµανσης.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία “ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”, παρακαλείται για την υλοποίηση της
προβλεπόµενης οδικής σήµανσης και την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισµού στα γραφεία της
αρµόδιας υφιστάµενης Υπηρεσίας µας, το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων ορίζεται ως αρµόδια υπηρεσία για την βεβαίωση των παραβάσεων
από τις εν λόγω συσκευές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 287 / 2001 & της κείµενης νοµοθεσίας,
ενώ θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µερίµνα για την προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Ν.2472/1997, ΦΕΚ Α-50).