Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-Λάρισα

Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα,
Πουτέτση (από τη συμβολή με την οδό Σταδίου, έως τη συμβολή με την οδό Δοσίου), Μαγγένου
(Μιχαήλ Αγγέλου), Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Γυμνασιάρχου Μάναρη, Σταδίου, την Κυριακή 23-10-2016
και από ώρα 14:00’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα.
Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα,
Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Γυμνασιάρχου Μάναρη, Σταδίου, την Κυριακή 23-10-2016 και από ώρα
15:00’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα.
– 2 –
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα άμεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος
Τροχαίας Ιωαννίνων.